Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wjazd" na angielski

Zobacz także: wjazd na terytorium
Wyszukaj wjazd w: Definicja Synonimy
entry
entrance
driveway
way in
congestion charge
road in
enter
on-ramp
entering

Sugestie

Jej wjazd do Rzymu ma być spektakularny.
I want her entry to Rome to be spectacular.
Państwa tranzytu (wjazd i wyjazd)
State(s) of transit (entry and exit)
Ponieważ to jedyny wjazd na cmentarz.
'Cause it's the only entrance to the cemetery.
Byłem przy Pennsylvania i zobaczyłem samochód blokujący wjazd na plac.
I was on Pennsylvania, and I saw this car all blocking the entrance to Penn Square.
Nasz wjazd wyglądał dzisiaj jak parking.
Our driveway looked like a parking lot today.
Posiadaczom ważnych zezwoleń na powrót zezwala się na wjazd bez wizy.
Holders of a valid re-entry authorisation will be allowed entry without a visa.
Pozwolenia na wjazd, pracę i pobyt są udzielane według uznania rządu maltańskiego.
Entry, work and residence permits are granted at the discretion of the Government of Malta.
Wszystkie jednostki na wjazd do Commerce.
All units converge on Commerce entrance.
Proponuję, żebyśmy zablokowali wjazd do wioski.
I suggest we should block the village entrance.
Przykro mi, to nie jest właściwy wjazd.
It's not the correct entrance.
bilety potwierdzające wyjazd lub wjazd przez granicę zewnętrzną,
tickets conclusively establishing departure from or entry at an external frontier,
Dzisiaj obejmuje ona ponad 60, w tym nielegalny wjazd do kraju.
Today, there are over 60 of them, including illegal entry into the country.
Zezwolenie na wjazd do państwa będącego celem podróży (jeżeli dotyczy)
Entry permit for the final country of destination, where applicable
Wobec osób zgłaszających się należy stosować dobre praktyki administracyjne, zapewnić im godne traktowanie i ułatwiać wjazd podróżującym w dobrej wierze.
Good administrative practice and a dignified reception should be guaranteed and the entry of genuine travellers should be facilitated.
Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby uniemożliwić wjazd na swoje terytoria lub przejazd przez nie wymienionym w załączniku poszczególnym członkom Krajowej Rady Demokracji i Rozwoju (CNDD) i osobom z nimi powiązanym.
Member States shall take the necessary measures to prevent the entry into, or transit through, their territories of the individual members of the National Council for Democracy and Development (CNDD) and persons associated with them, as listed in the Annex.
Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest umożliwienie tym ludziom wjazdu do Europy nie po stawkach, które odstraszą lub uniemożliwią wjazd większości obywateli.
The best way we can do that is to allow those citizens access into Europe not at rates which will frighten or prohibit entry by most citizens.
W takim przypadku, wjazd lub wyjazd potwierdza się na oddzielnej karcie, odnotowując imię i nazwisko oraz numer paszportu osoby.
In that case, entry or exit shall be recorded on a separate sheet indicating the name and passport number.
Odmowa wjazdu może nastąpić, jeżeli pierwsze z wymienionych państw członkowskich dokonało krajowego wpisu w celu odmowy pozwolenia na wjazd.
The entry may be refused if this Member State has issued a national alert for refusal of entry.
Ze swojej strony, Białoruś musi również zezwolić na wjazd delegacji europejskich, aby umożliwić rozmowy z członkami opozycji.
For its part, Belarus needs to permit entry to European delegations, too, to enable debates with opposition members.
Wpisy dotyczące obywateli państw trzecich dokonane do celów odmowy pozwolenia na wjazd i pobyt
Alerts issued in respect of third country nationals for the purpose of refusing entry and stay
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 403. Pasujących: 403. Czas odpowiedzi: 67 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo