Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wjazd" na angielski

entry
entrance
way in
driveway
Ascent
enter
entering
on-ramp
Longrigg przekonał biuro, żeby zablokować wam wjazd.
Longrigg convinced the Home Office to deny you and your family entry.
Państwa tranzytu (wjazd i wyjazd)
State(s) of transit (entry and exit)
Ponieważ to jedyny wjazd na cmentarz.
'Cause it's the only entrance to the cemetery.
Tworzył on główny wjazd na stadion dla Swamiego.
It formed the main entrance for Swami to come into the stadium.
Pozwolenia na wjazd, pracę i pobyt są udzielane według uznania rządu maltańskiego.
Entry, work and residence permits are granted at the discretion of the Government of Malta.
Posiadaczom ważnych zezwoleń na powrót zezwala się na wjazd bez wizy.
Holders of a valid re-entry authorisation will be allowed entry without a visa.
Dzisiaj obejmuje ona ponad 60, w tym nielegalny wjazd do kraju.
Today, there are over 60 of them, including illegal entry into the country.
bilety potwierdzające wyjazd lub wjazd przez granicę zewnętrzną,
tickets conclusively establishing departure from or entry at an external frontier,
Wszystkie jednostki na wjazd do Commerce.
All units converge on Commerce entrance.
Aplikacja pozawala na składanie wniosków o zaświadczenie o opiece zdrowotnej na wjazd do innych krajów.
Application allows to apply for a certificate of health for entry to other countries.
Dziekan nie znosi, gdy blokujesz wjazd.
Dean hates it when you block the entrance.
Wszystek przebywam do Białoruś powinien nabyłem turystyczny ubezpieczenie dla wjazd do kraj.
All staying to Belarus have to get a tourist insurance for entry into the country.
Pamiętajmy, że wjazd do Lasów Państwowych, parków i rezerwatów jest nielegalny.
Please remember that entrance into State Forests as well as to parks and nature reserves is illegal.
ЛиTBиHoBo. Kamień na wjazd ze strony ЛиTBиHok
Litvinovo. A stone on entrance from the party Litvinok
Bezpieczny przejazd do Neapolu w zamian za bezkrwawy wjazd do Rzymu.
His safe passage to Naples in exchange for his bloodless entry into Rome.
Przykro mi, to nie jest właściwy wjazd.
It's not the correct entrance.
Gospodarczy podwórze z liczny budowla zajmuję drugi część sadyba, mam oddzielny wjazd.
The economic yard with numerous constructions occupied the second part of the estate, had separate entrance.
Nielegalny wjazd do europejskiej fortecy wiąże się z coraz większym kosztem ludzkim i finansowym.
Illegal entry into the European fortress has an increasingly significant financial and human cost.
Oczywiście wywalczyłam wjazd, zarejestrowałam się i znalazłam miejsce na zaparkowanie auta.
Of course, he won entry, I registered and found a place to park the car.
Jest tam wjazd na autostradę za 800m.
There's a highway entrance half a mile away.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 668. Pasujących: 668. Czas odpowiedzi: 118 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo