Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wjazdu" na angielski

entry entering admission
access
entrance
entries
enter

Sugestie

61
58
44
Państwa członkowskie sporządzają i aktualizują wykaz punktów wjazdu podróżnych.
Member States shall draw up and keep up to date a list of travellers' points of entry.
Deklaracja skrócona jest składana w urzędzie celnym wjazdu.
The summary declaration shall be lodged at the customs office of entry.
Doskonały pacjent zero wjazdu do kraju z czystą intencją zainfekowania ludności.
Perfect patient zeros entering the country with the sole intent of infecting the populace.
Georgia jest stolicą bezwizowego wjazdu i całkowity brak bariery językowej.
Georgia is the capital of visa-free entry and complete absence of language barrier.
Odmowa wjazdu może nastąpić wyłącznie w drodze uzasadnionej decyzji podającej szczegółowe przyczyny odmowy.
Entry may only be refused by a substantiated decision stating the precise reasons for the refusal.
Rozpoczęcie postępowania odwoławczego nie prowadzi do zawieszenia decyzji o odmowie wjazdu.
Initiating the appeal process shall not suspend the decision to refuse entry.
ZAŁĄCZNIK V Część A Procedury odmowy wjazdu na granicy
ANNEX V Part A Procedures for refusing entry at the border
Dotyczy to szczególnie prawa wjazdu, pobytu i swobodnego przemieszczania się.
This applies in particular to the rights of entry, residence and free movement.
Ostatnim tego akordem jest seria zakazów wjazdu na terytorium Białorusi m.in. parlamentarzystów europejskich, polskich oraz dziennikarzy.
The latest development is a series of bans on entry into Belarusian territory, applicable inter alia to MEPS, Polish parliamentarians and journalists.
Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu pracowników wysoko wykwalifikowanych
Proposal for a Directive on the entry and residence conditions of highly skilled workers
Przed przyjęciem europejskiej polityki w sprawie powrotów Unia potrzebuje wprowadzenia ram prawnych regulujących legalne kanały wjazdu na terytorium europejskie.
Before a European returns policy is adopted, the Union needs to introduce a legislative framework governing legal channels of entry to European territory.
Wiadomo mi, że posiadanie wizy jest tylko jednym z warunków wjazdu na terytorium europejskie państw członkowskich.
I have been informed that possession of a visa is only one of the prerequisites for entry into the European territory of the Member States.
Wymiana informacji w przypadku odmowy wjazdu lub wydalenia z obszaru Schengen
Exchange of information when refusing entry or expelling from the Schengen territory
albo bezpośredniej podróży do Państwa Członkowskiego wjazdu, albo
either a direct journey to the Member State of entry, or
Zbliżenie ustawodawstw krajowych Państw Członkowskich w zakresie warunków wjazdu i pobytu jest jej częścią.
The approximation of the Member States' national legislation on conditions of entry and residence is part of this.
Musimy też ocenić, jakiego rodzaju politykę zakazu wjazdu chcemy wdrażać.
We also need to assess what kind of policy we want on refusal of entry.
Prawo wjazdu obywateli macedońskich do państw UE stało się pilnym problemem.
Macedonian citizens' entry into the EU countries has become an urgent problem.
Państwa członkowskie mogą zawierać z państwami trzecimi umowy dwustronne dotyczące wjazdu i wyjazdu tych kategorii osób.
Member States may conclude bilateral agreements with third countries on the entry and exit of those categories of persons.
Obecnie protestuje on, iż odmówiono mu wjazdu na terytorium Słowacji.
Today, he is protesting that he was denied entry into Slovakia.
Zniesienie wiz przewidziane niniejszą Umową obowiązuje bez uszczerbku dla przepisów Umawiających się Stron dotyczących warunków wjazdu i pobytu krótkoterminowego.
The visa waiver provided for by this Agreement shall apply without prejudice to the laws of the Contracting Parties relating to the conditions of entry and short stay.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 831. Pasujących: 831. Czas odpowiedzi: 80 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo