Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wniosku o członkostwo" na angielski

Wyszukaj wniosku o członkostwo w: Definicja Synonimy
membership application
application for membership
To nie w tej Izbie są jednak osoby, które sprawiają, że droga tego wniosku o członkostwo wygląda wręcz paradoksalnie.
But those who make the path of this membership application almost paradoxical are not to be found in this Chamber.
Jeśli Komisja stwierdzi, że spełnione są wymogi określone w art. 8 ust. 2 i 3, wyznacza organ, którego zadaniem jest ocena wniosku o członkostwo.
If the Commission concludes that the requirements set out in Article 8(2) and (3) are fulfilled, it shall appoint a body to assess the membership application.
Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy postępy krajów Bałkanów Zachodnich i Turcji oraz fakt złożenia wniosku o członkostwo przez Islandię.
Therefore, it is with pleasure that we note the progress being made concerning the countries of the western Balkans and Turkey, as well as the fact that Iceland has submitted an application for membership.
W przypadku wniosku o członkostwo zarząd przekazuje Komisji we właściwym czasie informację na temat oceny wnioskującego, a - tam gdzie zachodzi taka konieczność - na temat zalecenia lub decyzji zarządu.
In the event of an application for membership, the Governing Board shall provide timely information to the Commission on the assessment made of the applicant and, where applicable, on the recommendation or decision of the Governing Board.
Organ oceniający wnioski przesyła każdemu ubiegającemu się o członkostwo w sieci świadczeniodawcy sprawozdanie z oceny proponowanej sieci i z oceny jego wniosku o członkostwo.
The assessment body shall send to each applicant healthcare provider the assessment report on the proposed Network and on its own membership application.
uwzględniając komunikat Komisji Europejskiej z kwietnia 2004 r. dotyczący opinii w sprawie wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej, złożonego przez Chorwację (COM (2004) 257 wersja ostateczna);
HAVING REGARD TO the April 2004 Communication from the Commission: Opinion on Croatia's application for membership of the European Union (COM (2004) 257 final);
Do wniosku o członkostwo dołącza się pisemne oświadczenie państwa członkowskiego, na którego terenie ma siedzibę dany świadczeniodawca, potwierdzające, że zaangażowanie podmiotu w propozycję utworzenia sieci jest zgodne z krajowymi przepisami tego państwa członkowskiego.
The membership application shall be accompanied by a written statement from the healthcare provider's Member State of establishment certifying that its participation in the proposal to establish a Network is in accordance with the Member State's national legislation.
Mercosur niewątpliwie jest w zasadzie owocem wolnej i suwerennej decyzji jego członków, jego czterech pełnoprawnych członków, wkrótce może będzie ich pięciu, gdyż mamy nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie ratyfikacji wniosku o członkostwo Wenezueli.
Undoubtedly Mercosur is essentially the fruit of the free and sovereign decision of its members, there is no doubt, of its four full members, soon five if, as we hope, there are no obstacles to the pending ratification of Venezuela's application for membership.
W przypadkach gdy organizacja zbiorowego zarządzania odmawia przyjęcia wniosku o członkostwo, przekazuje podmiotowi uprawnionemu wyraźne wyjaśnienie powodów swojej decyzji.
In cases where a collective management organisation refuses to accept a request for membership, it shall provide the rightholder with a clear explanation of the reasons for its decision.
Na końcu pragnę poruszyć kwestię wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej złożonego przez Czarnogórę.
My final point concerns the application for accession to the European Union submitted by Montenegro.
treść wniosku o członkostwo spełnia wymogi załącznika II do niniejszej decyzji; oraz czy
the content of the membership application fulfils the requirements set out in Annex II to this Decision; and
W odniesieniu do każdego nowego wniosku o członkostwo Komisja przedstawi Radzie terminowo informacje dotyczące oceny oraz, w stosownych przypadkach, decyzji Rady Zarządzającej.
For any application for new membership, the Commission shall provide timely information to the Council on the assessment and, where applicable, on the decision of the Governing Board.
Proces ubiegania się o członkostwo w UE przebiega jednak powoli i bez faktycznych postępów, uwydatniając długą drogę od złożenia formalnego wniosku o członkostwo w 1987 roku do otwarcia negocjacji w roku 2005.
Nevertheless, the process of applying for EU membership drags on without making any real progress, highlighting the long journey from the formal request for membership in 1987, which led to the opening of negotiations in 2005.
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii - stolica: Skopie - ludność: 2,04 mln - data złożenia wniosku o członkostwo w UE: 2004
The Former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM, Skopje, pop 2,04 m
uwzględniając sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o członkostwo w UE złożonego przez Chorwację (A5-0206/2004);
HAVING REGARD TO the European Parliament report on the application by Croatia for accession to the European Union (A5-0206/2004);
Jeśli dany świadczeniodawca zostaje oceniony negatywnie, w jego gestii leży decyzja o złożeniu wniosku o członkostwo wraz ze sprawozdaniem z oceny wniosku do przeglądu zarządowi państw członkowskich.
If a healthcare provider is given a negative assessment, it will be for that healthcare provider to decide whether it wants to submit its membership application, with the assessment report on the application, to the Board of Member States for review.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16. Pasujących: 16. Czas odpowiedzi: 42 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo