Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wobec osób trzecich" na angielski

Wyszukaj wobec osób trzecich w: Definicja Słownik Synonimy
against third parties
vis-à-vis third parties
towards third parties
for third parties
in respect of third parties
dealings with third parties
on third parties
in relation to third parties
externally
rezerwy na zobowiązania wobec osób trzecich (emerytury, dywidendy itd.)
provisions representing liabilities against third parties, i.e. pensions, dividends, etc.
Data, od której prawa są skuteczne wobec osób trzecich
Date from which rights against third parties prevail
Zwolnienie zaproponowane przez Komisję może być stosowane jedynie pod warunkiem zapewnienia całkowitej przejrzystości wobec osób trzecich.
The exemption proposed by the Commission must not be acted on unless there is continued complete transparency vis-à-vis third parties.
Ograniczenie zakresu stosowania dyrektywy do przypadków odpowiedzialności wobec osób trzecich nieuczestniczących w realizacji transportu
Restricting the scope of the directive to cases of liability vis-à-vis third parties not involved in the transport operation
Niektóre z zainteresowanych stron przyjmują z zadowoleniem zasady określające sposób ustalania odpowiedniej zdolności sieci przesyłowych, a tym samym wymagań wobec osób trzecich.
Some stakeholders welcome rules on setting the principles to judge the adequacy of transmission networks, and thus the requirement towards third parties.
Oprócz problemów związanych z koordynacją, porozumienia o produkcji mogą również wywoływać problemy związane z ograniczeniem możliwości dostępu do rynku oraz inne negatywne skutki wobec osób trzecich.
In addition to coordination concerns, production agreements may also create foreclosure problems and other negative effects towards third parties.
ii) wszelkie finansowanie zobowiązań sektora publicznego wobec osób trzecich,
(ii) any financing of the public sector's obligations vis-à-vis third parties;
Umowa o przekazanie należności kredytowej na zabezpieczenie musi być ważna wobec osób trzecich zgodnie z właściwym prawem krajowym.
The agreement for the mobilisation of the credit claim as collateral shall be valid vis-à-vis third parties under the applicable national law.
pełnej skuteczności przekazania na zabezpieczenie wobec osób trzecich;
full effect of the mobilisation vis-à-vis third parties;
Nie można powoływać się wobec osób trzecich na wiążący charakter ograniczeń kompetencji organów spółki wynikających ze statutu lub z decyzji właściwych organów, nawet jeśli zostały ujawnione.
The limits on the powers of the organs of the company, arising under the statutes or from a decision of the competent organs, may not be relied on as against third parties, even if they have been disclosed.
W przypadku rozbieżności między dokumentami i informacjami ujawnionymi w językach urzędowych rejestru a dobrowolnie ujawnionym tłumaczeniem, na to ostatnie nie można powoływać się wobec osób trzecich.
In cases of discrepancy between the documents and particulars disclosed in the official languages of the register and the translation voluntarily disclosed, the latter may not be relied upon as against third parties.
Prawa wynikające z unijnego znaku towarowego są skuteczne wobec osób trzecich z dniem opublikowania rejestracji znaku towarowego.
The rights conferred by an EU trade mark shall prevail against third parties from the date of publication of the registration of the trade mark.
Jednakże w przypadku niezgodności tekst ujawniony zgodnie z ust. 4 nie może być podstawą zarzutu wobec osób trzecich;
However, in cases of discrepancy, the text disclosed in accordance with paragraph 4 may not be relied on as against third parties;
W związku jednak z tym, że Niderlandy twierdzą, że umowy najmu nie można było rozwiązać przed przeniesieniem prawa zabudowy na NEC, tylko klub NEC mógłby nadal być operatorem kompleksu wobec osób trzecich.
In contrast, as the Netherlands argue that the lease agreement could not be terminated before the transfer of the right of superficies to NEC, only NEC would have been able to continue to operate the complex towards third parties.
Jednakże w odniesieniu do transakcji mających miejsce przed szesnastym dniem następującym po dniu ogłoszenia nie można powoływać się na wiążący charakter dokumentów i informacji wobec osób trzecich, które udowodnią, że nie mogły być o nich poinformowane.
However, with regard to transactions taking place before the sixteenth day following the publication, the documents and particulars shall not be relied on as against third parties who prove that it was impossible for them to have had knowledge thereof.
Jednakże w przypadku niezgodności nie można powoływać się na wiążący charakter tekstu ogłoszonego w prasie wobec osób trzecich;
However, in cases of discrepancy, the text published in the press may not be relied on as against third parties;
Aby udzielić takiego potwierdzenia, muszą zostać podjęte wobec osób trzecich środki tak, aby dana osoba fizyczna lub prawna mogła racjonalnie oczekiwać, że rozrachunek może zostać dokonany w odpowiednim terminie.
In order to give this confirmation it is necessary for measures to be taken vis-à-vis third parties for the natural or legal person to have a reasonable expectation that settlement can be effected when it is due.
W przypadku rozwiązania CERIC-ERIC pozostaje ono związane w odniesieniu do wszystkich niewypełnionych obowiązków i zobowiązań wobec osób trzecich.
In case of dissolution of CERIC-ERIC, CERIC-ERIC shall remain bound in respect of all pending obligations and undertakings towards third parties.
Jak wskazuje rząd szwedzki, należy zauważyć, że zgodnie ze szwedzką konstytucją jedynie rząd (a nie parlament) ma prawo do zaciągania zobowiązań finansowych wobec osób trzecich (np. Teracom) w zakresie środków należących do budżetu państwa.
As indicated by the Government, it is important to note that, according to the Swedish Constitution, only the Government, but not Parliament, can make financial commitments towards third parties (such as Teracom) with respect to funds belonging to the State budget.
Prawo zapisane w rejestrze publicznym i skuteczne wobec osób trzecich, które pozwala uzyskać prawo in re w rozumieniu ust. 1, uznane będzie za prawo in re.
The right, recorded in a public register and enforceable against third parties, under which a right in re within the meaning of paragraph 1 may be obtained, shall be considered a right in re.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 94. Pasujących: 94. Czas odpowiedzi: 106 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo