Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wolne stanowisko" na angielski

Wyszukaj wolne stanowisko w: Definicja Synonimy
vacancy
vacant post
an opening for
Od kiedy opuścił nas Pan Hynes... mamy w rezydencji wolne stanowisko.
Since the sad departure of Mr Hynes, we have a vacancy at the Hall.
W związku z tym wolne stanowisko powinno zostać obsadzone.
That vacancy should therefore be filled.
Zaproponowano, aby Anthony BORG BARTHET objął wolne stanowisko sędziego Trybunału Sprawiedliwości.
Mr Anthony BORG BARTHET has been proposed for the vacant post of Judge of the Court of Justice.
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytu kandydatów mających objąć wolne stanowisko oraz kosztów badań lekarskich przy zatrudnieniu.
This appropriation is intended to cover travelling and subsistence expenses of candidates called upon to fill a vacant post, plus the cost of medical examinations on recruitment.
Mamy wolne stanowisko sekretarza.
Well, we've got an opening for secretary.
Awans Christiny Howard utworzył wolne stanowisko, które postanowiliśmy wypełnić... Kimś z wewnątrz.
Christina Howard's promotion created a vacancy that we've decided to fill with in-house personnel.
Z art. 2 załącznika I do Protokołu nr 3 wynika, że wszelkie wolne stanowisko obsadza się przez mianowanie nowego sędziego na okres sześciu lat.
It follows from Article 2 of Annex I to the Protocol No 3 that any vacancy is to be filled by the appointment of a new Judge for a period of six years.
Każde wolne stanowisko, które ma zostać obsadzone, powinno zostać ogłoszone w odpowiedni sposób.
Every vacant post which is to be filled shall be advertised in an appropriate manner.
Dlatego uważam za niezwykle istotne, że Parlament zaproponował skreślenie postanowień umożliwiających przeniesienie urzędników z Rady lub Komisji do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych bez przeprowadzania konkursu na wolne stanowisko.
I therefore think that it is very important that Parliament has proposed to delete provisions that allowed the transfer of officials from the Council or the Commission to the European External Action Service without competition for the vacancy.
po zakończeniu oddelegowania członek personelu jest w trybie natychmiastowym przywracany na stanowisko uprzednio przez niego zajmowane lub na pierwsze wolne stanowisko odpowiadające jego zaszeregowaniu, pod warunkiem że spełnia on wymogi związane z tym stanowiskiem.
when his secondment ends a staff member shall at once be reinstated in the post formerly occupied by him or in the first vacant post corresponding to his grade provided that he satisfies the requirements for that post.
Jeśli jeden z członków przestaje zasiadać w Komitecie lub ustępuje ze stanowiska przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji, to wolne stanowisko jest obsadzane zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszym artykule.
If a commission bureau member terminates his Committee membership or resigns as a commission chairman or vice-chairman, the vacancy shall be filled in accordance with the provisions of this rule.
W tym kontekście pośrednictwo pracy może być rozumiane jako świadczenie usług przez podmiot pośredniczący pomiędzy stroną podaży i popytu na rynku pracy w celu przyjęcia osoby do pracy na wolne stanowisko.
Within this context, placement can be understood as the provision of services by an intermediary between the supply and demand on the labour market with the objective of a recruitment taking place, where recruitment is the filling of a job vacancy.
Wiesz, mam akurat wolne stanowisko.
You know, I happen to have a position available
Wiem tylko, że jest wolne stanowisko.
Teraz jak tak myślę, mam wolne stanowisko, na które będziesz idealnie pasował.
Now that I think of it, I have a position open that you'd be just perfect for.
Mój ojciec odszedł z firmy, by skupić się na karierze politycznej. a ja z pokorą przyjąłem wolne stanowisko.
No, my father stepped down to focus on his political career, and I humbly filled the vacancy.
Bo wiesz, w przeciwnym razie, jest wolne stanowisko w sekcji behawioralnej.
You know, cause otherwise, there's a position in behavioral sciences.
Po zakończeniu urlopu członkowi personelu tymczasowego przydzielane jest pierwsze wolne stanowisko w jego grupie funkcyjnej odpowiadające jego grupie zaszeregowania, pod warunkiem że spełnia on wymagania związane z objęciem tego stanowiska.
On the expiry of his leave a member of the temporary staff must be reinstated in the first post corresponding to his grade which falls vacant in his function group, provided that he satisfies the requirements for that post.
Czy to nadal wolne stanowisko?
Too young, and they've no experience.
Zostawił wolne stanowisko wspólnika.
He left an opening for a new partner.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 24. Pasujących: 24. Czas odpowiedzi: 36 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo