Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wpłynąć" na angielski

Wyszukaj wpłynąć w: Definicja Synonimy
affect
influence
impact
sway
affected influenced alter
affecting
impair
likely
reach
push
compromise
prejudice
contribute

Sugestie

Wprowadzenie proponowanych środków nie powinno zatem wpłynąć na jego działalność.
Hence, the imposition of the proposed measures should not affect its activities.
Która mogła wpłynąć na półkulę mózgową.
Which could affect nucleus accumbens in the forebrain.
Lustig chciał sprawdzić, czy możemy wpłynąć na wspomnienia innych.
Lustig wanted to see if we could influence each other's recollections.
Jej obecność też może wpłynąć na głosowanie.
Being here, she might influence the vote too.
Możesz wpłynąć na kulturę takimi rzeczami.
You can impact culture with something like this.
Co Elizabeth i ja robimy prywatnie, nie powinno wpłynąć na jej karierę.
What Elizabeth and I do in our personal lives... should not impact her career.
Uczucia wobec kapitana nie mogą wpłynąć na twoją decyzję.
You can't allow your personal feelings for the Captain to affect your decision.
Usunięcie posła może istotnie wpłynąć na wynik.
The removal of a Member can materially affect the outcome.
Powiedziałem, że nic nie powinno wpłynąć na twój pobyt.
I told him that nothing we do should affect your standing here.
Jeśli chcesz, to mogę wpłynąć na ich środowisko.
If you'd like I could impact their environment.
Niektórzy eksperci przewidują, iż ta nowinka techniczna może któregoś dnia wpłynąć na nasze codzienne życie.
Some experts predict this modern marvel might one day impact our daily lives.
Jedyną siłą mogącą wpłynąć na pogodę globalną jest słońce.
The only force strong enough to affect global weather is the sun.
Ten sam sok może wpłynąć na ciebie w zupełnie inny sposób.
The same V could affect you in a whole other way.
Myślę, że moglibyśmy wpłynąć na jego decyzję.
I think we might influence the decision of His Holiness.
Mogło w tak dziwny sposób wpłynąć na zachowanie ludzi.
It may affect people in strange ways.
Ale pomyłka może cię dreczyć do końca twych dni i wpłynąć na twoje dzieci.
But a mistake can haunt you for the rest of your life and affect your children.
To może wpłynąć na to jak dobrze moje zeznanie przejdzie u sędziego.
This might affect how well my testimony goes over with the judge.
To może poważnie wpłynąć na to, co jest między nami.
It could really affect things between you and me.
Są pewne typy niskich tonów i sygnałów, które mogą wpłynąć na człowieka.
There are certain types of low rumbles and signals that will affect a person.
Masz szansę wpłynąć na wielu ludzi.
You have the chance to affect so many people,
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1974. Pasujących: 1974. Czas odpowiedzi: 67 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo