Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wpisują się w" na angielski

Wyszukaj wpisują się w w: Definicja Synonimy
fit into
form part
are part
Umowy o readmisji wpisują się w szerszą strategię zarządzania migracjami, która ma być przede wszystkim prewencyjna i oparta na współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu.
Readmission agreements fit into the Union's wider migration management strategy, which is intended to be primarily preventive and based on cooperation with countries of origin and transit.
Ostatnie wydarzenia wpisują się w niepokojący ciąg podobnych negatywnych zdarzeń, wiążących się z sytuacją w zakresie demokracji i praw człowieka.
The latest developments fit into a disturbing pattern of negative developments as regards the situation of democracy and human rights.
Aresztowania uczestników demonstracji mających wspierać działaczy opozycji wpisują się w szerszy kontekst powszechnych represji na Białorusi, nasilających się od grudniowych wyborów prezydenckich z 2010 r., w tym ograniczeń działalności przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, obrońców praw człowieka i opozycji.
The arrests of participants in rallies in support of opposition activists fit into a broader context of widespread and growing repression in Belarus since the December 2010 Presidential elections, including mounting restrictions on the activities of civil society representatives, human rights defenders and the opposition.
wyraża ubolewanie z powodu faktu, że stracono okazję na wyjaśnienie, w jaki sposób niektóre instrumenty UE w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, takie jak zatrzymywanie danych, dane dotyczące przelotu pasażera (dane PNR) i porozumienie Swift, wpisują się w unijną strategię przeciwdziałania terroryzmowi;
Regrets that the opportunity was missed to explain how certain EU counter-terrorism instruments such as data retention, PNR and the Swift Agreement fit into the EU counter-terrorism strategy;
Wreszcie, mówię o tym, ponieważ nasz cykl wyborczy i cykl wyzwań, jakim stawiamy czoła, nie są zsynchronizowane: radzimy sobie dobrze z problemami, które wpisują się w cztero-, pięcioletnie cykle.
Finally, I am raising these points because our election cycles and the cycle of challenges we face are out of sync: we deal well with the problems that fit into four- or five-year cycles.
Przenikliwość i wyczulenie na sprawy innych wpisują się w jego tradycje.
Clear-mindedness and open attentiveness towards each other befit its traditions.
Wspomniane dwa środki wpisują się w ogólne ramy optymalizacji zakładów produkcyjnych PSA.
These two measures are part and parcel of the general optimisation of PSA's production plants.
Przepisy te wpisują się w ogólne ramy utworzone przez kolejne pakiety kolejowe.
These provisions therefore fall within the general framework formed by the successive railway packages.
Jednak prawodawca wspólnotowy jest zobowiązany upewnić się, że zmiany takie są zgodne z acquis i wpisują się w logiczny system regulacyjny.
It was nevertheless incumbent on the Community legislator to make sure that such last-minute additions were compatible with the acquis and fitted into a logical regulatory system.
Warto też pamiętać o terenach, które wpisują się w określone kryteria, ale utrudnienia zostały już na nich zniesione dzięki zastosowaniu pewnych rozwiązań.
It should also be remembered that there are areas which come under specific criteria but where the handicaps have now been removed due to the use of effective solutions.
Omawiane cztery sprawozdania, w szczególności sprawozdanie pana posła Domenici i pani poseł M. Alvarez, wpisują się w te oczekiwania.
These four reports, particularly those of Mr Domenici and Mrs Alvarez, are along these lines.
Dwa wspomniane na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym projekty w zasadzie uzupełniają się, a jednocześnie doskonale wpisują się w strategię ogólną.
The two projects mentioned in today's plenary are, in a way, complementary and at the same time fit well into the overall strategy.
Środki wsparcia ustanowione dekretem królewskim z mocą ustawy nr 10/2000 wpisują się w politykę liberalizacji sektora paliw.
The support measures introduced by Royal Decree-Law No 10/2000 are part of the policy to further liberalise the fuel sector.
Trzeba jednak przyznać, że działania te wpisują się w większym stopniu w politykę komunikacji EBC, aniżeli w rzeczywiste wykonywanie odpowiedzialności.
However, it must be acknowledged that these arrangements are much more a part of the ECB's communications policy than a genuine exercise in accountability.
Środki pomocy, bez względu na to, czy pokrywają potrzeby płynności czy środki strukturalne, wpisują się w logiczny wywód bieżącej restrukturyzacji.
The aid, whether covering liquidity requirements or structural measures, forms part of the ongoing restructuring.
Wreszcie, należy odnotować, że wszystkie te decyzje inwestycyjne wpisują się w strategię grupy.
Lastly, it should be noted that all these investment decisions are part of a group strategy.
Bowiem choćby dwa elementy z tego programu, czyli wolność i bezpieczeństwo obywateli Unii Europejskiej doskonale wpisują się w ocenę projektu Schengen.
For instance, two elements of the programme, the freedom and security of EU citizens, clearly should be included in the evaluation of the Schengen project.
Organizacja międzybranżowa, której głównym celem jest poprawa jakości dostarczanej bawełny, musi prowadzić działania, które wpisują się w te ramy z korzyścią dla swoich członków.
As the main purpose of the inter-branch organisation is to improve the quality of the cotton to be delivered, it must take appropriate measures along these lines for the benefit of its members.
Ponadto Operatorzy podnoszą, że wszystkie świadczenia przyznane AMS wpisują się w ramy zadań w zakresie świadczenia usług publicznych przydzielonych przedsiębiorstwu VTAN.
In addition, the Operators maintain that all the services contracted to AMS fell within the public service missions assigned to VTAN.
Ceny stosowane w umowie zawartej z portem lotniczym w Angoulême wpisują się w te ramy.
The prices applied to the contract concluded with Angoulême airport are consistent with this framework.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 51. Pasujących: 51. Czas odpowiedzi: 98 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo