Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wprowadzający w błąd" na angielski

Wyszukaj wprowadzający w błąd w: Definicja Synonimy
misleading
Fakt, że pierwotnie pominięto informację dotyczącą przywozu z ChRL został jednak uznany za wprowadzający w błąd w rozumieniu art. 18 rozporządzenia podstawowego i wzbudził poważne wątpliwości co do wiarygodności informacji dostarczonych zarówno przed wizytą weryfikacyjną, jak i po niej.
However, the fact that the information concerning the imports from the PRC was originally omitted was considered misleading within the meaning of Article 18 of the basic Regulation and cast serious doubts about the reliability of the information submitted both before and after the verification visit.
Zgodnie z ust. 4 każda ze Stron wprowadzi procedury administracyjne w odniesieniu do skarg związanych z etykietowaniem produktów, w tym z ich przedstawieniem w sposób, który jest nieprawdziwy, wprowadzający w błąd lub mylący lub też który może stwarzać mylne wrażenie co do ich pochodzenia.
In accordance with paragraph 4, each Party will provide for administrative action in respect of complaints related to the labelling of products, including their presentation, in a manner that is false, misleading or deceptive or is likely to create an erroneous impression regarding their origin.
b) Wprowadzający w błąd i nieścisły charakter dostarczonych informacji o regularnych usługach Transavii
(b) misleading or incorrect character of the information provided on the scheduled services of Transavia
Po pierwsze, w zaleceniu stwierdza się, w sposób nieco wprowadzający w błąd, że partnerstwo nie może funkcjonować kosztem stosunków Unii z Mercosurem.
Firstly, the recommendation notes, somewhat misleadingly, that this partnership is not to be at the expense of the Union's relations with Mercosur.
W związku z tym nie można twierdzić, że Komisja przedstawiła fakty w sposób wprowadzający w błąd i zniekształcony.
Consequently, it cannot be argued that the Commission made a misleading and distorted presentation of the facts.
Dają im w szczególności prawo do publicznego potępienia firm publikujących informacje niezgodne z oficjalnymi danymi państwowymi lub rozpowszechniających je we wprowadzający w błąd sposób.
In particular, they grant them the right to publicly condemn companies that publish information which is not in line with official State data or that disseminate it in a misleading fashion.
nazwa nie jest używana w sposób wprowadzający w błąd konsumentów co do pochodzenia wina.
the name shall not be used in such a manner as to mislead consumers on the origin of the wine.
Reklamy produktów biobójczych nie odnoszą się do produktu w sposób wprowadzający w błąd w odniesieniu do związanego z produktem ryzyka dla zdrowia ludzi lub środowiska lub skuteczności produktu.
Advertisements for biocidal products shall not refer to the product in a manner which is misleading in respect of the risks from the product to human health or the environment or its efficacy.
Na przykład, żadna organizacja nie może używać logo w sposób wprowadzający w błąd społeczeństwo twierdząc, że właśnie sporządziła coś "podobnego" do rozporządzenia EMAS lub na swój własny sposób "zgodnie" z rozporządzeniem.
For example no organisation shall use the logo in any way to confuse or mislead the public in stating that it has just done something "similar" to the EMAS Regulation or in it's own way "according" to the Regulation.
Argument SeaFrance dotyczący zmniejszenia liczby rejsów miałby być wprowadzający w błąd, biorąc pod uwagę, że liczba ta miałaby być zmniejszona tylko o 10 %, przy czym zmiana ta wynikałaby z wymiany floty (zastąpienia statków Cézanne i Renoir większym statkiem Molière).
The reduction in the number of crossings alleged by SeaFrance is misleading as it would amount to only 10 % and would result from the change in fleet (the vessels Cézanne and Renoir replaced by the larger vessel Molière).
Postanowienia niniejszej Umowy w żadnym razie nie naruszają prawa jakiejkolwiek osoby do używania do celów handlowych swojej własnej nazwy (nazwiska) lub nazwy (nazwiska) swojego poprzednika, z wyjątkiem przypadku, gdy nazwa (nazwisko) stosowana jest w sposób wprowadzający w błąd konsumentów.
The provisions of this Agreement shall in no way prejudice the right of any person to use, in the course of trade, their name or the name of their predecessor in business, except where such name is used in such a manner as to mislead consumers.
Po drugie, w skardze twierdzono, że w tytule wysyłanych do konsumentów wiadomości e-mail: umieszczano wprowadzający w błąd wiersz, w którym informowano każdego z konsumentów, że jego nazwa użytkownika eBay "wkrótce straci ważność"
Second, the complaint alleged that the e-mail messages to consumers contained a deceptive subject line informing each of them that his or her eBay user ID "will expire soon."
Państwa Członkowskie zapewniają również, aby emitent nie łączył w sposób wprowadzający w błąd ujawniania informacji wewnętrznych ze sprzedażą swoich usług.
In addition, Member States shall ensure that the issuer does not combine, in a manner likely to be misleading, the provision of inside information to the public with the marketing of its activities.
Fakt, że niektóre przepisy MiFID mające na celu ochronę inwestorów nie zostały jeszcze w pełni transponowane do polskiego prawa, może doprowadzić do zwiększenia ryzyka prowadzenia przez polskie banki i przedsiębiorstwa inwestycyjne sprzedaży w sposób wprowadzający w błąd.
Thus, the fact that some of the provisions in MiFID aiming at investor protection have still not been fully transposed into Polish law could lead to an increased risk of miss-selling by Polish banks and investment firms.
Czy nie jesteś tym, który straszy dziewczyny z wioski? Wprowadzający w błąd nocnych wędrowców, śmiejący się z ich krzywdy?
Are you not he that frights the maidens of the villagery, misleads night-wanderers, laughing at their harm?

Pozostałe wyniki

stosowaniu jakichkolwiek środków dla oznaczenia lub przedstawienia towaru, które w sposób wprowadzający odbiorców w błąd co do pochodzenia geograficznego tego towaru wskazują lub sugerują, że towar ten pochodzi z obszaru geograficznego innego niż rzeczywiste miejsce pochodzenia;
the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good;
"poprawka" oznacza zapis w zestawieniach księgowych lub w sprawozdaniach prostujących określony błąd lub wprowadzający poprawiony pomiar ilości wcześniej zapisany w dokumentacji lub sprawozdaniu.
"Correction" means an entry in an accounting record or a report to rectify an identified mistake or to reflect an improved measurement of a quantity previously entered into the record or report.
Aktywnie wprowadzający w życie aneksję Sewastopola przez Rosję.
Actively implementing Russia's annexation of Sevastopol.
KOMITET WPROWADZAJĄCY W ŻYCIE DLA PAŃSTW, KTÓRE STOSUJĄ KONWENCJĘ
IMPLEMENTATION COMMITTEE FOR THE STATES ALREADY APPLYING THE CONVENTION
Artykuł 34 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 stanowi, że organ zarządzający, wprowadzający w życie pakiet pomocy strukturalnej jest odpowiedzialny za zgodność swoich działań z wymogami dotyczącymi informacji i reklamy.
Article 34(1)(h) of Regulation (EC) No 1260/1999 stipulates that the managing authority in charge of implementing a package of structural assistance is responsible for compliance with the requirements on information and publicity.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1664. Pasujących: 15. Czas odpowiedzi: 99 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo