Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wprowadzenia do obrotu" na angielski

Wyszukaj wprowadzenia do obrotu w: Definicja Słownik Synonimy
placing on the market marketing
be placed on the market
putting into circulation
released for consumption
put on the market
entry into service
put into circulation
for placing on
place on the market
be marketed

Sugestie

Jest możliwe rozszerzenie istniejących systemów monitorowania lub nadzoru ogólnego skierowanych na potencjalne skutki powstające z wprowadzenia do obrotu GMO.
It may be possible to extend existing monitoring or general surveillance systems to address potential adverse effects arising from the placing on the market of GMOs.
Środki te nie mogą stanowić warunku koniecznego wprowadzenia do obrotu i/lub oddania do użytku wyrobów zgodnych z niniejszą dyrektywą.
These measures cannot constitute a precondition for the placing on the market and/or putting into service of devices which are in conformity with this Directive.
a także posiadacz pozwolenia na wprowadzenia do obrotu odpowiedzialny za tę stronę internetową
and the marketing authorisation holder responsible for the website
Ponadto ważne jest uzależnienie w większym stopniu niniejszej dyrektywy od projektu rozporządzenia dotyczącego wprowadzenia do obrotu środków ochrony upraw.
Furthermore, it is important to tie the present directive more in with the draft regulation on the marketing of plant protection products.
Uwzględniając potrzebę wprowadzenia do obrotu nowych produktów o obniżonej wartości energetycznej, powinno się zezwolić na stosowanie glikozydów stewiolowych jako substancji słodzącej przy odpowiednich maksymalnych poziomach stosowania.
While considering the need for new products which are energy-reduced to be placed on the market, the use of steviol glycosides as sweetener should be authorised at appropriate maximum use levels.
Istnieje również projekt nowej dyrektywy określającej podstawową specyfikację wyposażenia do oprysków w celu ich wprowadzenia do obrotu.
There is also a proposed new directive laying down basic specifications for spraying equipment to be placed on the market.
zgłoszenie dotyczące wprowadzenia do obrotu takiego produktu zostało przedstawione właściwym władzom Francji;
Whereas a notification concerning the placing on the market of such a product has been submitted to the competent authorities of France;
Powiadomienie to dokonywane jest w formie elektronicznej, sześć miesięcy przed planowaną datą wprowadzenia do obrotu.
The notification shall be submitted in electronic form six months before the intended placing on the market.
Państwa członkowskie powinny mieć możliwość podejmowania środków w celu ograniczenia lub zakazania wprowadzenia do obrotu i używania urządzeń, jeżeli stwarzają one zagrożenie dla bezpieczeństwa w pewnych określonych okolicznościach.
Member States should be able to take measures to limit or prohibit the placing on the market and use of equipment in cases where it presents a risk to safety in certain specified circumstances.
Koszty przetworzenia, wprowadzenia do obrotu i dystrybucji mają rosnące znaczenie, co przyczynia się do wyjaśnienia słabej korelacji obserwowanej na poziomie globalnym.
Processing, marketing and distribution costs are growing in importance, which helps to explain the low degree of correlation observed at aggregate level.
2.10.1 Nie wypracowano żadnego jednolitego systemu zatwierdzania wprowadzenia do obrotu systemów nadmuchiwania, modułów i innych urządzeń służących bezpieczeństwu.
2.10.1 There is no uniform approval process for placing on the market inflators, modules and other automotive safety devices.
Liechtenstein nie ma obowiązku przyjmowania i/lub rozpatrywania zgłoszeń odnoszących się do pierwszego wprowadzenia do obrotu produktów GMO (art. 12-24).
Liechtenstein shall not be obliged to receive and/or process applications concerning the first placing on the market of GMOs (Articles 12 to 24).
W związku z tym niniejsza decyzja nie obejmuje wprowadzenia do obrotu paszy zawierającej, składającej się lub wyprodukowanej z kukurydzy linii 1507.
Consequently the present decision does not cover the placing on the market of feed containing, consisting of or produced from maize line 1507.
Zgodność z minimalnymi wymogami wprowadzenia do obrotu, dotycząca wilgotności chmielu, jest kontrolowana przez przedstawicieli właściwego organu certyfikującego przy zastosowaniu metod opisanych w załączniku II sekcja B.
Compliance with the minimum marketing requirement relating to the moisture content of the hops shall be checked by representatives of the competent certification authority applying one of the methods described in Annex II(B).
Detergenty zgodne z niniejszym rozporządzeniem powinny być dopuszczane do wprowadzenia do obrotu pod warunkiem nie naruszania innych, stosownych przepisów wspólnotowych.
Detergents complying with this Regulation should be allowed to be placed on the market without prejudice to other relevant Community provisions.
Dokument przewozowy otrzymano przed przybyciem do państwa członkowskiego wyładunku lub wprowadzenia do obrotu
Transport document received before arrival by the landing or marketing Member State
Przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się do produktów leczniczych wytwarzanych metodami przemysłowymi, stosowanych u ludzi przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w Państwach Członkowskich.
The provisions of this Directive shall apply to industrially produced medicinal products for human use intended to be placed on the market in Member States.
Te właściwości muszą w znacznej mierze ustalać istotę jakichkolwiek potencjalnych skutków powstających w wyniku wprowadzenia do obrotu GMO.
These characteristics will largely determine the nature of any potential effects arising from the placing on the market of a GMO.
dostosowanie zarządzania rybołówstwem, kontroli, wprowadzenia do obrotu oraz praktyk dostosowania strukturalnego do dorobku;
align fisheries management, control, marketing and structural adjustment practices to the acquis;
Każdego roku przed 30 kwietnia Komisja składa Radzie sprawozdanie z sytuacji odnoszącej się do produkcji i wprowadzenia do obrotu szyszek chmielowych.
Each year before 30 April the Commission shall submit a report to the Council on the situation regarding the production and marketing of hops.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 380. Pasujących: 380. Czas odpowiedzi: 141 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo