Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wprowadzenie zmian" na angielski

Wyszukaj wprowadzenie zmian w: Definicja Synonimy
to amend
to revise
amendment
changes
modification
amending
to modify
Dlatego też konieczne jest wprowadzenie zmian do art. 2 definiującego zakres.
It is therefore necessary to amend Article 2 defining the scope.
Konieczne jest zatem wprowadzenie zmian w załączniku II ppkt 3.2.1 do dyrektywy 71/316/EWG celem włączenia wzorów liter określających państwa.
It is therefore necessary to amend item 3.2.1 of Annex II to Directive 71/316/EEC in order to include the drawings of the distinguishing letters.
Jest także konieczne wprowadzenie zmian w wykazie odmian jabłek w celu ułatwienia kontroli.
It is also necessary to revise that list of varieties, in order to facilitate inspections.
Konieczne jest zatem wprowadzenie zmian do załączników I i II do decyzji 2005/263/WE.
It is therefore necessary to amend Annexes I and II to Decision 2005/263/EC.
Niezbędne jest wprowadzenie zmian do niektórych przepisów.
It is necessary to amend certain provisions.
W następstwie tego zalecenia właściwe jest wprowadzenie zmian w załączniku V do Umowy.
As a result of this recommendation it is appropriate to amend Annex V to the Agreement.
dlatego niezbędne jest wprowadzenie zmian do wspomnianej decyzji;
whereas, therefore, it is necessary to amend the said Decision;
czyni to również koniecznym wprowadzenie zmian do świadectwa;
whereas this also makes it necessary to amend the certificate;
Wniosek ma na celu wprowadzenie zmian w specyfikacji przez doprecyzowanie metody produkcji.
The purpose of the application is to amend the specification by clarifying the production method.
Wniosek ma na celu wprowadzenie zmian w specyfikacji.
The purpose of the application is to amend the specification.
W związku z powyższym niezbędne jest wprowadzenie zmian do załącznika P5 do TSI dotyczącej podsystemu "Ruch kolejowy" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych, przyjętej decyzją Komisji 2006/920/WE.
It is therefore necessary to amend Annex P. to the TSI relating to the subsystem Traffic Operation and Management of the trans-European conventional rail system adopted under Commission Decision 2006/920/EC.
Zarząd może w każdej chwili nakazać dyrektorowi wprowadzenie zmian do polecenia utworzenia danego pliku roboczego do celów analizy bądź jego zamknięcie.
At any time the Management Board may instruct the Director to amend an opening order or to close an analysis work file.
Ponadto, z uwagi na techniczny charakter, wprowadzenie zmian w specyfikacji mechanizmu przekazywania danych systemu CIS 2 powinno być możliwe przy użyciu tej samej uproszczonej procedury.
Furthermore, due to its technical nature, it should be possible to amend the specifications of the CIS 2 transmission mechanism by using the same simplified procedure.
Zdaniem naszej grupy słuszne jest także wprowadzenie zmian do porozumień międzyinstytucjonalnych w odniesieniu do nowych wydatków na Galileo i Europejski Instytut Technologii.
It is our group's view that it is right to amend interinstitutional agreements with regard to new expenditure for Galileo and the European Institute of Technology.
W celu ustanowienia kontyngentów taryfowych i ilości referencyjnych konieczne jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia (WE) nr 747/2001.
To implement the tariff quotas and reference quantities, it is necessary to amend Regulation (EC) No 747/2001.
W celu wdrożenia koncesji taryfowych ustanowionych nowym Protokołem nr 1 konieczne jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia (WE) nr 747/2001.
To implement the tariff concessions provided for in the new Protocol No 1, it is necessary to amend Regulation (EC) No 747/2001.
Przyjęcie załączonej decyzji Rady umożliwia Wspólnemu Komitetowi wprowadzenie zmian do załączników do umowy w zakresie dwóch wspomnianych zdarzeń.
Adoption of the attached Council decision allows the Joint Committee to amend the annexes to the Agreement to reflect these two developments.
Stworzenie zrewidowanej klasyfikacji statystycznej działalności gospodarczej powoduje konieczność szczególnej modyfikacji rozmaitych odniesień do NACE Rev. 1, a także wprowadzenie zmian do istotnych instrumentów.
The establishment of a revised statistical classification of economic activities makes it necessary to modify specifically various references to NACE Rev. 1 as well as to amend a number of relevant instruments.
Dlatego konieczne jest wprowadzenie zmian w każdym z rozporządzeń ustanawiających poszczególne agencje.
That is why it has proved necessary to amend each Regulation establishing an agency.
Aby spełnić powyższy warunek, konieczne jest wprowadzenie zmian do kategorii 1 załącznika I do dyrektywy podstawowej.
It is necessary to amend Category 1 of the Annex I to the basic Directive to comply with this.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 387. Pasujących: 387. Czas odpowiedzi: 121 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo