Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wprowadzić" na angielski

Wyszukaj wprowadzić w: Definicja Synonimy

Sugestie

1867
255
150
134
123
I wtedy możemy wprowadzić księżniczkę wcześniej.
And then we could introduce the princess sooner.
Unia Europejska musi wprowadzić środki wspierające sektor twórczy.
The European Union must introduce measures to support the creative sector.
Mogę wprowadzić jakieś zmiany do jego programu.
I can make some changes in his shemology and correct him.
Próbowaliśmy wprowadzić dalsze ulepszenia poprzez zaproponowane przez nas poprawki.
We have tried to make further improvements through our proposed amendments.
Naprawdę chcę się do ciebie wprowadzić.
I really do want to move in with you.
Z pewnością potrzeba wprowadzić więcej środków kontroli.
There is clearly a need to introduce more controls.
W tym samym czasie kierownictwo starało się wprowadzić bardziej elastyczne praktyki robocze.
At the same time, management has sought to introduce greater flexibility in the yard's working practices.
W odniesieniu do strategii gospodarczej chciałbym wprowadzić rozróżnienie między trzema okresami.
As far as the economic strategy is concerned, I will make a distinction between three periods.
W podobny sposób wprowadzić do chromatografu próbkę destylatu.
Similarly introduce an aliquot of the distillate into the chromatograph.
Latami próbowałem wprowadzić szpiega do podziemia.
For years, I tried to infiltrate an agent into the Underground.
Wyjaśnienie blokady, pozwól wprowadzić korektę.
An explanation for blocking, so allow me to make correction.
Dlatego chcemy wprowadzić przejrzystość w dokumentacji uniwersytetów.
That is why we want to have transparency in the records of universities.
Przy okazji, chciałam Panią wprowadzić.
Also, I wanted to give you a heads-up.
Przygotuję streszczenie raportu, by cię wprowadzić.
I intended to prepare a summary report to bring you up to speed.
Robię małe nacięcie... możemy wprowadzić czujnik.
I'll make a small incision... so that we can insert this heart monitor.
Mistrz magii mógłby wprowadzić trzech olbrzymów do Asgardu.
A master of magic could bring three Jotuns into Asgard.
Możemy szybem wprowadzić oddział nad Romana.
Hellman thinks we can get a team in the vent above Roman.
Chciałbym wprowadzić pewne żelazne zasady na dzisiejszy wieczór.
Okay, I want to lay down some ground rules for tonight.
Chciał wprowadzić trochę napięcia do gry...
He wanted to add some excitement to the game.
Także chcieliśmy wprowadzić restrykcje na broń.
Again, we want to have very strong restrictions on guns.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5718. Pasujących: 5718. Czas odpowiedzi: 137 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo