Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wschodni" na angielski

Wyszukaj wschodni w: Definicja Synonimy
eastern
east
easterly
cockney
northeast

Sugestie

Chce wysłać Norwegów na front wschodni.
He wants to send Norwegians to the Eastern Front.
Ale ten wschodni bełkot, nie.
But this Eastern babble, no.
Ja spenetruję północny i wschodni kraniec.
I will go to the north and east side.
Jak ten wschodni wiatr niesie dźwięk.
Funny how the sound carries with this east wind.
Prognoza zapowiada słoneczny dzień/i rześki, wschodni wiatr.
The forecast for you is mostly sunny with brisk easterly winds.
Dobrze, gdzie jest... wschodni przylądek Anglii?
Right, where is... England's most easterly spot?
Chcę, żebyście zablokowali wschodni koniec tunelu Drugiej Ulicy.
I want you to lock up the east end of the Second Street tunnel.
Kontynuuj na północ 2.4 mil i wtedy wschodni.
"Continue north 2.4 miles and then east."
Kiosk The New York Bystander, południowo wschodni róg Central Parku.
The New York Bystander newsstand, South East corner of Central Park.
Za tydzień kończę 17 lat, ojciec wysyła mnie na front wschodni.
I'm going to be 17 in a week, my father's sending me to the Eastern front.
To jasny sygnał, że nasi wschodni partnerzy dążą do silniejszego dialogu politycznego z Unią Europejską.
This is a clear signal that our Eastern partners want stronger political dialogue with the European Union.
Głosowałam za tą inicjatywą Komisji i Rady na rzecz przeprowadzenia przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa - wymiar wschodni.
I voted for the initiative from the Commission and Council to review the European Neighbourhood Policy - Eastern Dimension.
Północno wschodni korytarz zamku, koło parku.
In the north east corner of the castle opposite the park.
Niech myślą, że jest w drodze i proszę przesunąć się we wschodni narożnik pokoju z dala od drzwi.
Just let them think he's on his way, and move to the east corner of the room, away from the door.
Pojadą do Seulu jak wschodni Niemcy do Berlina.
They come to Seoul like East Germany went to Berlin.
Graham, chcę, żebyś koordynował dystrykty wschodni i południowy.
Now, Graham, I want you to coordinate eastern and southern districts.
Równie ważne są wymiary wschodni i śródziemnomorski.
The eastern and Mediterranean dimension are equally important.
24 grudnia, 21.00 Standardowy czas wschodni
December 24th, 9 p. m. Eastern Standard Time
24 grudzień, 22.00 Standardowy czas wschodni
December 24th, 10 p. m. Eastern Standard Time
W szczególności zaś lepszego zdefiniowania wymaga jej wschodni komponent.
Especially its eastern component needs better definition.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 346. Pasujących: 346. Czas odpowiedzi: 420 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo