Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wskazać" na angielski

Wyszukaj wskazać w: Definicja Synonimy

Sugestie

Należy zatem jasno wskazać na ich tymczasowy charakter.
It is therefore appropriate to indicate clearly their provisional character.
Producent musi wskazać instrukcje użytkowania i sposób reaktywacji.
The manufacturer must indicate instructions for use or the reactivation method.
Chyba musisz wskazać palcem na rodziców.
I think you have to point the finger at the parents.
Proszę mi wskazać moje skrzydła i zaczynam.
Just point me at my plane and I'll get started.
Czasami tylko oni mogą wskazać właściwą drogę.
But sometimes they're the only ones who will point the way.
Czasami one są jednymi którzy mogą wskazać kierunek.
But sometimes they're the only ones who will point the way.
Właściwe organy powinny wskazać wykorzystywane struktury danych podmiotom tworzącym aplikacje.
The competent authorities should indicate the data structure in use to application builders.
Jeśli moglibyście wskazać mi właściwą drogą.
If you lads could point me in the right direction.
Proszę określić które oraz wskazać sposób obliczania ekwiwalentu dotacji.
Please specify which ones and indicate how the grant equivalent will be calculated.
W przypadku zamknięcia wskazać ilość produktów przetworzonych, która jest dostępna.
In case of discharge, indicate the quantity of processed products which is available.
Wystarczy wskazać mnie w kierunku drogi.
Just point me in the direction of the road.
Uwaga wyjaśniająca: wskazać nazwę systemu pomocy.
Explanatory remark: Indicate the name of the aid scheme.
We Wspólnocie wskazać osiem cyfr Nomenklatury Scalonej.
In the Community indicate the eight digits of the Integrated Nomenclature.
Używamy polimorfismo by wskazać albo utożsamić profil mitocondrial.
We use the polimorfismo to indicate or to identify a profile mitocondrial.
Może mogłabyś mi wskazać właściwy kierunek.
Maybe you can point me in the right direction.
Komisja może wskazać maksymalny okres na dostarczenie tych informacji.
The Commission may indicate a maximum period of time for providing this information.
Na przykład przewidywane narażenie ludzi może wskazać na potrzebę zastosowania większej dawki.
For example, expected human exposure may indicate the need for a higher dose level to be used.
Musimy najpierw wskazać, kto kazał zabić.
We must first have revealed that who ordered the murder.
Używając zdjęć, próbujemy wskazać tożsamość Mysteriona.
Using our photos, we are trying to pinpoint mysterion's identity.
Nie potrafią nawet wskazać Ziemi Świętej na mapie.
They couldn't even point at the Holy Land on a map.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2481. Pasujących: 2481. Czas odpowiedzi: 87 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo