Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wskutek tego" na angielski

Wyszukaj wskutek tego w: Definicja Synonimy
Cło (33) Środki powinny wskutek tego przybrać postać ostatecznego cła antydumpingowego.
Duty (33) The measures should consequently take the form of a definitive anti-dumping duty.
wskutek tego istnieje równoważnik prawny między jednostką EUR i krajowymi jednostkami pieniężnymi;
whereas, consequently, there is a legal equivalence between the euro unit and the national currency units;
Ogólnie rzecz biorąc nasze MŚP nadal muszą pokonywać wiele przeszkód i wskutek tego tracą szanse na rozwój.
Broadly speaking, our SMEs are still running up against a great many barriers and, as a result, are missing out on growth potential.
Wzrosła cena zbóż i wskutek tego ogromna część ludności cierpiała głód, zwłaszcza w Afryce.
The price of cereals rocketed and, as a result, massive populations went hungry, especially in Africa.
powyższe załączniki należy wskutek tego zmienić,
Whereas the said Annexes should be amended as a result,
Kraje bogatsze mogłyby inwestować w krajach o większym potencjale, ponieważ wskutek tego wszyscy skorzystamy z posiadania nowej technologii dostarczającej nam energii z czystych źródeł.
The richer countries could invest in the countries where there is more potential, because, as a result, we will all benefit by having new technology which powers us from clean energy sources.
Należy wskutek tego przedłużyć tymczasowe stosowanie tych substancji w produktach kosmetycznych z zastrzeżeniem obowiązujących obecnie ograniczeń i warunków określonych w części 2 załącznika III.
Consequently, their provisional use in cosmetic products under the current restrictions and conditions laid down in Part 2 of Annex III should be extended.
To najważniejsza z obietnic będąca podstawą, na której wiele państw zgodziło się podpisać układ o nierozprzestrzenianiu, i wskutek tego stanowczo powstrzymało się od pozyskiwania broni jądrowej.
This was a key promise that constituted the basis on which many States signed the Nuclear Non-proliferation Treaty and have, as a result, durably refrained from acquiring nuclear weapons.
Zdaję sobie sprawę, że wskutek tego nie bierze się nas poważnie.
I know we are not taken seriously as a result.
Ostatecznie prowadzi to do rzeczywiście dramatycznych konsekwencji dla konsumentów na całym świecie, ponieważ wskutek tego wzrosły też między innymi ceny żywności.
Ultimately, this is producing truly dramatic consequences for consumers throughout the world because food prices among others have also shot up as a result.
wskutek tego niniejszy statut wchodzi w życie.
these Statutes shall consequently enter into force.
wskutek tego niezbędna jest zmiana załącznika 37;
whereas, consequently, it is necessary to amend Annex 37 to this end;
wskutek tego wskazane jest zatwierdzenie zawarcia przez Komisję tych Protokołów,
Whereas it is consequently advisable to approve the conclusion by the Commission of these Protocols,
Ponadto Wielka Brytania sugeruje, że fakt, iż BNFL jest spółką publiczną, nie oznacza, że wskutek tego działania BNFL były mniej komercyjne.
Furthermore, the United Kingdom submits that the fact that BNFL is publicly owned does not mean that BNFL's actions were any less commercial as a result.
Przypomniały, w oparciu o zaktualizowane dane i porównania z innymi Państwami Członkowskimi, że na rynku nie istnieje strukturalna nadwyżka wydajności i wygłosiły pogląd, że wskutek tego nie należy wprowadzać środków kompensacyjnych.
They recalled, based on updated data and comparisons with other Member States, that the market is not in structural overcapacity and claimed that, consequently, no compensatory measure should be imposed.
wskutek tego, na tym poziomie, przekazuje się organowi odpowiedzialność za to zadanie;
whereas, consequently, it is at that level that a body should be made responsible for this task;
Połączenie może znacząco utrudnić skuteczną konkurencję na rynku poprzez usunięcie istotnych ograniczeń wynikających z konkurencji dla jednego lub większej ilości sprzedawców, którzy wskutek tego zwiększą swoją siłę rynkową.
A merger may significantly impede effective competition in a market by removing important competitive constraints on one or more sellers, who consequently have increased market power.
Temu producentowi eksportującemu można zatem przyznać stawkę cła mającą zastosowanie względem przedsiębiorstw współpracujących nieobjętych próbą (czyli 8,4 %), a wskutek tego jego nazwę można dodać do wykazu producentów eksportujących w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1425/2006.
This exporting producer can therefore be granted the duty rate applicable to the cooperating companies not included in the sample (i.e. 8,4 %) and consequently its name can be added to the list of exporting producers in Annex I to Regulation (EC) No 1425/2006.
Przedsiębiorstwo Ciclo Meccanica Srl poinformowało Komisję, że nazwa prawna przedsiębiorstwa wykonującego montaż i wskutek tego wymagającego zwolnienia z rozszerzonego cła antydumpingowego uległa zmianie z Ciclo Meccanica Srl to GI Bike Srl.
Ciclo Meccanica Srl has informed the Commission that the legal name of the company that carries out the assembly operation and consequently requires the exemption from the extended anti-dumping duty has changed from Ciclo Meccanica Srl to GI Bike Srl.
wskutek tego, w celu lepszego zarządzania tymi wielkościami, wnioski o te pozwolenia powinny być ograniczone do świeżego lub chłodzonego mięsa oznaczonego kodem CN 0201;
whereas, consequently, for the sake of better administration of the quantities, applications for those licences should be restricted to fresh or chilled meat falling within CN code 0201;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 241. Pasujących: 241. Czas odpowiedzi: 119 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo