Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wspólnotowych środków finansowych" na angielski

Wyszukaj wspólnotowych środków finansowych w: Definicja Synonimy
Community funds
Community financial measures
Community financial resources
Community funding
Community financing
Należy przede wszystkim zwiększyć przejrzystość przez zapewnienie informacji o beneficjentach wspólnotowych środków finansowych.
Transparency, in particular, has to be reinforced by providing for information on beneficiaries of Community funds.
Baza danych powinna w szczególności obejmować swoim zakresem wykorzystywanie wszystkich wspólnotowych środków finansowych niezależnie od systemu zarządzania stosowanego w danym przypadku.
The database should in particular cover the execution of all Community funds independently from the applicable management mode.
Państwa członkowskie składają do dnia 15 listopada roku poprzedzającego dany rok wdrożenia wnioski o przyznanie wspólnotowych środków finansowych.
Applications by Member States for Community financial measures shall be submitted to the Commission by 15 November prior to the year of implementation concerned.
Przedstawione nam dzisiaj sprawozdanie pana posła Ferreiry w sprawie wspólnotowych środków finansowych dotyczy podstawowych zagadnień związanych z reformą polityki rybołówstwa.
The report by Mr Ferreira on Community financial measures before us today deals with key issues as far as the reform of fisheries policy is concerned.
konieczne jest oszacowanie kwoty wspólnotowych środków finansowych niezbędnych do podjęcia tych środków w 1990 r.;
Whereas it is necessary to estimate the amount of Community financial resources needed to carry out these measures in 1990;
Właśnie z tego względu wskazane wydaje się zagwarantowanie większej elastyczności przy korzystaniu ze wspólnotowych środków finansowych przez państwa członkowskie, aby państwa te mogły lepiej odpowiadać na szczególne wymagania ich sektora krajowego.
For that reason, greater flexibility should be injected into the use of Community financial resources by Member States, in order to respond more effectively to the requirements and specific characteristics of their own national wine sectors.
Obszary działalności, które mogą kwalifikować się do wspólnotowych środków finansowych, obejmują:
The spheres of activity which may be eligible for Community financial measures shall include:
Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wspólnotowych środków finansowych w następujących obszarach:
This Regulation shall apply to Community financial measures in the following areas:
W odniesieniu do wspólnotowych środków finansowych określonych w art. 12 lit. a) i b) stawka finansowania jest określana zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.
As regards Community financial measures referred to in Article 12(a) and (b), the rate of financing shall be determined in accordance with paragraphs 2 and 3 of the present Article.
Sprawozdanie posła Ferreiry dotyczy zmiany rozporządzenia (WE) nr 861/2006 w sprawie wspólnotowych środków finansowych, jednego z narzędzi, które wraz z Europejskim Funduszem Rybackim stosuje się do celów wspólnej polityki rybołówstwa.
The Ferreira report amends Regulation (EC) No 861/2006 on Community financial measures, one of the tools used to apply the common fisheries policy, alongside the European Fisheries Fund (EFF).
Przechodząc do drugiego sprawozdania w sprawie wspólnotowych środków finansowych na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa, również chciałabym podziękować Komisji Rybołówstwa i sprawozdawcy - panu Ferreirze za pracę nad tym wnioskiem.
Turning now to the second report on Community financial measures for the implementation of the common fisheries policy, I would also like to thank the Fisheries Committee and the rapporteur, Mr Ferreira, for their work on this proposal.
Państwa członkowskie występujące z wnioskiem o wsparcie finansowe na transport udzielanej przez nie pomocy zwracają co najmniej 50 % otrzymanych wspólnotowych środków finansowych nie później niż 180 dni po interwencji.
The Member States requesting financial support for the transportation of their assistance shall reimburse at least 50 % of the Community funds received, not later than 180 days after the intervention;
Decyzja 2007/162/WE, Euratom stanowi, że państwa członkowskie występujące do Komisji z wnioskiem o dofinansowanie transportu udzielanej przez nie pomocy zwracają co najmniej 50 % otrzymanych wspólnotowych środków finansowych, nie później niż 180 dni po interwencji.
Decision 2007/162/EC, Euratom provides that Member States requesting financial support from the Community for the transport of their assistance are to reimburse at least 50 % of the Community funds received within 180 days of the intervention.
W odniesieniu do wspólnotowych środków finansowych określonych w art. 9 stawki współfinansowania nie przekraczają 50 % kosztów kwalifikujących się wydatków publicznych, ponoszonych w związku z realizacją programu zgodnie z art. 23 ust. 1.
As regards Community financial measures referred to in Article 9, the rate of co-financing shall not exceed 50 % of the cost of the eligible public expenditure incurred in carrying out a programme as provided for in Article 23(1).
W obszarze gromadzenia dodatkowych danych, Komisja może przeprowadzać prace badawcze i projekty pilotażowe. Obszary działalności, które mogą kwalifikować się do wspólnotowych środków finansowych, obejmują:
In the area of additional data collection, the Commission may carry out studies and pilot projects. The spheres of activity which may be eligible for Community financial measures shall include:
Warto zauważyć, że ponownie wyrażono "wątpliwości" w odniesieniu do wykorzystania wspólnotowych środków finansowych w zakresie "działań zewnętrznych" Unii Europejskiej;
It is noteworthy that 'doubts' have once again been raised as to the use of Community funds in the scope of the EU's 'external action'.
systemu rachunkowości pozwalającego na weryfikację właściwego wykorzystywania wspólnotowych środków finansowych oraz wykazanie wykorzystania funduszy we wspólnotowych księgach rachunkowych;
an accounting system that enables the correct use of Community funds to be verified and the use of funds to be reflected in Community accounts;
Jest to szczególnie ważne dla nowych państw członkowskich, które rzeczywiście potrzebują wspólnotowych środków finansowych.
It is particularly important for the new Member States, which really do need the financial resources of the Community.
Należy zapewnić zrównoważony podział wspólnotowych środków finansowych między kwalifikujące się do wsparcia sektory środowiska i transportu.
Community funding must be divided equitably between the eligible environment and transport sectors.
Zmiana rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowych środków finansowych to jedno z podstawowych narzędzi, jakich potrzebujemy w celu wdrożenia wspólnej polityki rybołówstwa.
The amendment to the Council regulation on the financial measures in the Community is one of the main tools we need in order to implement the common fisheries policy.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 27. Pasujących: 27. Czas odpowiedzi: 58 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo