Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wsparcie" na angielski

Zobacz także: wsparcie finansowe
Wyszukaj wsparcie w: Definicja Synonimy

Sugestie

Tu detektyw Eastman, przyślijcie wsparcie.
This is Detective Sergeant Eastman, I want backup, please.
Potrzebuję karetkę i natychmiastowe wsparcie do Hotelu 220.
I need an ambulance and immediate backup to Hotel 220.
Chciałabym prosić o Pana wsparcie w poszukiwaniu tych osób.
I would like to request your assistance in finding these individuals.
Cóż, wielkie dzięki za anielskie wsparcie.
Well, thanks a lot for the angelic assistance.
Załatw mi wsparcie... ponieważ nie pozwolę im uciec.
You get me backup... because I'm not letting it get away.
Wezwałem wsparcie i wszedłem do środka.
I called for backup. I went in.
Unia Europejska zapewnia wsparcie logistyczne i finansowe na rzecz rozwoju szczepionek.
The European Union shall provide practical and financial assistance in the development of vaccines.
Spicer, powinniśmy poczekać na wsparcie.
Spicer, we really should be waiting for backup.
Jednocześnie należy koniecznie zapewnić ofiarom lepszą opiekę i wsparcie.
At the same time, it is also necessary to ensure better care and assistance for the victims.
Chciałeś wsparcie, dałem ci wsparcie.
You needed backup, so I gave you backup.
Niezbędne jest tu wsparcie prezydencji węgierskiej.
The support of the Hungarian Presidency is required in this process.
Proponujemy zrównoważone wsparcie dla szeregu praktyk rolniczych.
What we are proposing is balanced support for a range of agricultural practices.
Pojde z toba jako moralne wsparcie.
I'll go with you for moral support.
Powiedziałam jej, żeby poczekała na wsparcie.
I told her to wait for a backup team.
Paru krewnych przyjdzie żeby okazać wsparcie.
Sometimes kin folk come along to show support.
Zawiadom Izbę Dziecka i przyślij wsparcie.
Alert Juvenile and stand by to send help.
Ale przekazuję moje wsparcie i pieniądze twojemu przeciwnikowi.
No. But I'm putting my support and money behind your opponent.
Zachowując jednak twoje wsparcie i dostęp do zasobów.
Yet, maintain your support and access to your resources.
Będziemy liczyć na wsparcie, panie burmistrzu.
We will be counting on your support, Mr. Mayor.
Pan Yee przyszedł okazać swoje wsparcie.
Mr. Yee is here to show his support.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11878. Pasujących: 11878. Czas odpowiedzi: 97 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo