Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: należy wspierać
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wspierać" na angielski

Sugestie

Wspólnota powinna wspierać środki podejmowane przez Państwa Członkowskie dla osiągnięcia tego celu.
The Community should support Member States' measures taken in pursuit of that objective.
W szczególności Komisja wspierać będzie europejski rejestr linii ludzkich zarodkowych komórek macierzystych.
In particular, the Commission will support a European registry of human embryonic stem cell lines.
EU powinna wspierać rozwój odpowiednich narzędzi technologicznych mogących zatrzymać to zjawisko.
EU needs to promote the development of appropriate technological tools to stop this phenomenon.
Komisja powinna zatem wspierać ujednolicanie systemu gromadzenia danych statystycznych.
The Commission should therefore promote the harmonisation of statistical data collection.
Zapewniając takie subwencje urzędy mogą wspierać wykorzystanie otwartych standardów w zastosowaniach interaktywnych.
In granting subsidies, the authorities may encourage the use of open standards for interactivity.
Po pierwsze Komisja powinna wspierać zatrudnianie młodzieży.
First of all, the European Commission should encourage the employment of young people.
Współpraca między przedsiębiorstwami a ich organizacjami może wspierać ten cel.
Cooperation between businesses and their organisations is likely to support this aim.
EKES mógłby także wspierać inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego.
It could also lend its support to civil society initiatives.
EFFROW ma wspierać poprzez pomoc techniczną działania związane z realizowaniem programów.
The EAFRD is to support through technical assistance actions relating to the implementation of the programmes.
EISP będzie również wspierać strategiczne partnerstwo Wspólnoty z Rosją.
The ENPI will also support the Community's strategic partnership with Russia.
Wszelkie przekazane dane muszą wspierać propozycję w sprawie specyfikacji dodatku.
All the data provided have to support the proposal for a specification of the additive.
Komisja jest gotowa wspierać władze Chorwacji w ich staraniach.
The Commission is ready to support the authorities in this endeavour.
EKES jest również gotów wspierać inicjatywy transgraniczne lub wielonarodowe.
Finally, the EESC stands ready to support cross-border or multi-national initiatives.
Należy zapewnić zgodność i wspierać koordynację między komitetami naukowymi a takimi organami.
It is necessary to ensure consistency and promote coordination between the Scientific Committees and such bodies.
aktywnie wspierać realizację programu prac Sieci,
provide active support to the implementation of the European Network's Work Programme;
Musimy wspierać polityki, które promują pogodzenia życia prywatnego i zawodowego.
We have to promote policies that promote reconciliation between private and professional life.
Poszczególne ugrupowania współpracy terytorialnej będą mogły aktywnie wspierać wzrost zatrudnienia i integrację społeczną.
Individual groupings of territorial cooperation will be able actively to promote a rise in employment and social inclusion.
Unia powinna raczej skuteczniej wspierać społeczeństwo białoruskie oraz opozycję.
The EU would do better to provide more effective support for the people and the opposition within Belarus.
Będziemy również nieustannie wspierać szybki rozwój biopaliw drugiej generacji.
We will also continue to promote the rapid development of second-generation biofuels.
Program powinien wspierać konkurencję i służyć tworzeniu podstaw prawdziwego jednolitego rynku cyfrowego.
The Programme should promote competition and contribute to laying the foundation for a genuine single digital market.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 6191. Pasujących: 6191. Czas odpowiedzi: 109 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo