Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wspomóc" na angielski

help
support
assist
aid
contribute
Powiedziała że chciałes mnie wspomóc finansowo...
She told me that you wanted to help me out financially...
Innymi słowy Pan odmawia wspomóc swój kraj
In other words, you refuse to help your country
Szukają klejnotów, żeby wspomóc naszą sprawę.
They dig for the gems to support our cause.
Mogłaby chyba wspomóc całą drużynę Chicago Bulls.
I think she could support the entire Chicago Bulls.
Użyłbyś swych wpływów, by wspomóc tego heretyka?
You would use your influence to assist this heretic?
Aby wspomóc przestrzeganie niniejszego artykułu, Komisja ułatwia organizację przynajmniej raz do roku posiedzenia wszystkich organów odpowiedzialnych za PRS.
In order to assist compliance with this Article, the Commission shall facilitate a meeting of all competent PRS authorities at least once a year.
Jakiś sposób, żeby je wspomóc.
Some way to show I support 'em.
Chciałbym cię wspomóc, ale żaden ze mnie zwiadowca.
I wish I could help you, but I'm no ranger.
Fran stara się poprawić swoje życie, mógłbyś ją wspomóc.
Fran is trying to improve her life, you could support her.
Wierzę, że mógłby pan nas wspomóc.
I wonder if you'd care to help us.
Znaczące wsparcie zostanie przyznane "Europejskim Stolicom Kultury", aby wspomóc realizację działań podkreślających widoczność Europy oraz transeuropejską współpracę kulturalną.
Significant support will be given to the "European Capitals of Culture" in order to help implement activities stressing European visibility and trans-European cultural cooperation.
UE chce wspomóc Pakistan poprzez przyczynienie się do odbudowy tego kraju w sferze gospodarczej.
The EU wants to help Pakistan by contributing to the economic redevelopment of the country.
Jako socjaldemokratka głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, by wspomóc proces akcesyjny Turcji.
As a social democrat, I voted in favour of this report in order to support Turkey in the accession process.
Komisja zamierza wspomóc europejskich rolników w przekazywaniu informacji dotyczących wymagających warunków produkcji, do których się oni stosują.
The Commission intends to help Europe's farmers to communicate the demanding conditions of production with which they comply.
Na tym rynku wewnętrznym to oczywiście konsumpcja jest prawdopodobnie najważniejszą siłą napędową i musimy ją wspomóc w bardzo krótkim czasie.
Within this internal market, of course, it is consumption which is perhaps the most important driver that we need to support in the very short term.
Pewnie przyjechał, by wspomóc kwestę BCU
He was probably here to support the BCU fundraiser.
W zwalczaniu ubóstwa musimy także wspomóc społeczność wiejską.
We must also help the rural community combat poverty.
Chciałabym wspomóc kobiety w zakresie ich zatrudnienia i wesprzeć je w okresie macierzyństwa.
I wish to help women in their employment and to support them during maternity.
Czy mógłbyś... wspomóc małe lotnisko?
Could you maybe... support a small airfield?
Dlatego należy wspierać wykorzystanie etanolu, aby wspomóc zaspokojenie popytu na olej napędowy.
Hence, the use of ethanol should be encouraged in order to help meet the demand for diesel.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 468. Pasujących: 468. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo