Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wszystkie pozostałe" na angielski

Wyszukaj wszystkie pozostałe w: Definicja Synonimy
all the other
any other
all other all remaining
all the remaining
all of the other
any remaining
A wszystkie pozostałe ciała zostały pogrzebane albo skremowane.
And all the other bodies were either buried or cremated.
Rząd ten poinformuje wszystkie pozostałe Umawiające się Strony o depozycie.
That Government shall inform all the other Contracting Parties of the deposit.
Jest inny niż wszystkie pozostałe stany.
It's different than any other state, I think.
Proszę podać wszystkie pozostałe informacje dotyczące podaży, które wydają się właściwe.
Please indicate any other supply-side considerations you consider to be relevant.
Jednak wszystkie pozostałe zarzuty należało odrzucić.
All other claims had however to be rejected.
Sektor finansowy ma znaczący wpływ na dosłownie wszystkie pozostałe sektory gospodarki.
The financial sector has a significant impact on virtually all other sectors of the economy.
Wiem że wszystkie pozostałe drużyny nabijają się ze mnie.
I know all the other teams laugh at me.
Należy rozszerzyć zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 na wszystkie pozostałe instytucje i organy Wspólnoty.
It is necessary to extend the application of Regulation (EC) No 1049/2001 to all other Community institutions and bodies.
Bieżący (wszystkie pozostałe zmienne).
Current (for all other variables).
Bez rozwiązania sprawy cypryjskiej wszystkie pozostałe sprawy będą ciągle w impasie.
Without a solution to the Cyprus issue, all other issues will be at a permanent impasse.
W odniesieniu do tej stoczni mają zastosowanie wszystkie pozostałe przepisy dyrektywy 90/684/EWG .
All other provisions of Directive 90/684/EEC shall apply to this yard'.
Ta zmienna obejmuje wszystkie pozostałe aktywa nieujęte w pozycjach dotyczących inwestycji.
This variable shall comprise all other assets not shown under investments.
Natomiast wszystkie pozostałe pozycje niepieniężne należy przekształcić.
All other non-monetary assets and liabilities are restated.
Cło ogólnokrajowe w wysokości 47,8 % zostało nałożone na wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa.
A countrywide duty of 47,8 % was imposed on all other companies.
Bo wezwie wsparcie... wszystkie pozostałe istoty.
She'll call in for backup- all the other beings.
Przemówienia tłumaczone są jednocześnie na wszystkie pozostałe języki urzędowe.
Speeches shall be interpreted simultaneously into all the other official languages.
Ta kwestia nie jest mniej istotna, niż wszystkie pozostałe kwestie jakie omawiamy.
It is no less important an issue than all the other issues that we are discussing.
Jeżeli poniżej nie stwierdzono inaczej, do pojazdów dwupokładowych stosuje się wszystkie pozostałe wymogi załącznika 3.
Unless otherwise stated below, all the other requirements of Annex 3 shall apply to double-deck vehicles.
Na pewno zamknąć wszystkie pozostałe karty?
Do you really want to close all other tabs?
Dzisiaj słusznie wszystkie pozostałe poprawki poddajemy oddzielnie pod głosowanie po podjęciu ogólnej decyzji, co uważam za słuszne i właściwe.
Today we are rightly putting all the other amendments to the vote separately after adopting the overall decision; which I feel is right and proper.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 589. Pasujących: 589. Czas odpowiedzi: 91 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo