Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wyłącznie w odniesieniu do" na angielski

Wyszukaj wyłącznie w odniesieniu do w: Definicja Synonimy
only for
only to
only in respect of
only in relation to
exclusively for
only with regard to
only as regards
solely for
To stwierdzenie było jednak zasadne wyłącznie w odniesieniu do niektórych części programu szkoleniowego.
However, this assertion has been substantiated only for certain parts of the training programme.
Takie rezerwy podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu wyłącznie w odniesieniu do kredytów i pożyczek zagrożonych.
Such measure must be reported only for non-performing loans.
Paragraf 28 (f) stosuje się wyłącznie w odniesieniu do kwot zaprezentowanych w bilansie sporządzonym na dzień bilansowy okresu porównawczego.
Paragraph 28(f) applies only to amounts presented in the balance sheet at the comparative period's reporting date.
Przepisy dotyczące neutralności podatkowej mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do połączeń między jednostkami krajowymi
Tax neutrality rules apply only to mergers between national entities
Jednak odsetki są należne wyłącznie w odniesieniu do wkładu uiszczonego ponad trzydzieści dni po ustalonej dacie płatności wspomnianej w pkt 2.1.
However, the interest shall be due only in respect of any contribution paid more than 30 days after the scheduled payment date mentioned in point 2.1.
Świadectwa mogą być wystawiane wyłącznie w odniesieniu do ilości nieprzekraczającej ilości zgłoszonej zgodnie z ust. 1.
Certificates may be issued only in respect of a quantity not exceeding that declared in accordance with paragraph 1.
Zezwolenia są wydawane wyłącznie w odniesieniu do pojazdów drogowych zarejestrowanych we Wspólnocie.
Permits shall be issued only in respect of road vehicles registered in the Community.
Powinien być zgłaszany wyłącznie w odniesieniu do ratingów wystawianych w Unii.
Should be reported only for the ratings issued in the Union.
Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej dzienne pobranie przynajmniej 200 mg DHA.
The claim can be used only for food which provides a daily intake of at least 200 mg DHA.
Umowa na przechowywanie prywatne może być zawarta wyłącznie w odniesieniu do masła określonego w art. 6 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1255/1999.
A private storage contract may be concluded only for butter as referred to in the first subparagraph of Article 6(3) of Regulation (EC) No 1255/1999.
Dopłaty do prywatnego przechowywania przyznawane są wyłącznie w odniesieniu do serów:
Private storage aid shall be granted only for cheeses:
W takim przypadku należy udostępnić fundusze wyłącznie w odniesieniu do tej części zdolności połowowej, która została trwale wycofana.
In such case, funds should be made available only for the part of the capacity which is permanently withdrawn.
Zezwolenie jest ważne wyłącznie w odniesieniu do sztucznie rozmnażanych roślin zgodnie z definicją z rezolucji Konferencji CITES 11.11 (Rev. CoP 13).
'Permit valid only for artificially propagated plants as defined by CITES Resolution Conf. 11.11 (Rev. CoP13).
Pozwolenia wydane na mocy przepisów niniejszego artykułu zachowują ważność wyłącznie w odniesieniu do wywozu produktów, o których mowa w ust. 1.
Licences issued under this Article shall be valid only for the exports referred to in paragraph 1.
Grupa może złożyć wniosek o rejestrację wyłącznie w odniesieniu do produktów lub środków spożywczych, które produkuje lub otrzymuje.
A group may lodge a registration application only for the agricultural products or foodstuffs which it produces or obtains.
W takim przypadku jednak dane przedsiębiorstwo uznaje się za uprawnionego kontrahenta wyłącznie w odniesieniu do tych usług lub transakcji, w których może ono być traktowane jako klient branżowy.
In such cases, however, the undertaking concerned shall be recognised as an eligible counterparty only in respect of the services or transactions for which it could be treated as a professional client.
Unia może zawiesić stosowanie niniejszej Umowy lub wypowiedzieć niniejszą Umowę wyłącznie w odniesieniu do wszystkich jej państw członkowskich.
The Union may suspend or terminate this Agreement only in respect of all of its Member States.
Palnik strumieniowy ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do pieców zawiesinowych.
The jet burner is applicable only for flash furnaces
Zwolnienia są przyznawane wyłącznie w odniesieniu do wyrobów posiadających świadectwo zgodne ze wzorem stanowiącym dodatek do niniejszego załącznika, wydanego przez właściwe władze kraju dostawcy.
Exemption shall be granted only in respect of products covered by a certificate conforming to the specimen attached to this Annex and issued by the competent authorities in the supplier country.
Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do suplementów diety zawierających przynajmniej 400 mg wapnia i 15 μg witaminy D na dzienną porcję.
The claim may be used only for food supplements which provide at least 400 mg of calcium and 15 μg of vitamin D per daily portion.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 401. Pasujących: 401. Czas odpowiedzi: 168 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo