Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wyżej" na angielski

Sugestie

1187
365
Zawróciłem i zaparkowałem wyżej, żeby lepiej widzieć drzwi.
I made a U-turn, parked above so I could watch the door better.
Cztery kontenery wyżej, będzie przewód wentylacyjny łączący wewnątrz.
Four container above, there will be a air-duct connecting to inside.
Im wyżej idę, tym większa nieuczciwość.
But the higher I go, the more crooked it becomes.
Szukam czegoś wyżej w łańcuchu pokarmowym.
I'm looking for something higher on the food chain.
To piętro wyżej, panie Krausi.
It's one floor up, Mr. Kraus.
Sięgnęła wyżej i pocałowała mnie w twarz.
She reached up and kissed me on the face.
Milimetr wyżej do jądra siatkowatego wzgórza.
One millimeter higher to the Thalamic Reticular Nucleus.
Karta musi być trochę wyżej następnym razem.
The card must be a little higher next time.
Podążam za Panem, patrzę trochę wyżej.
I follow the Lord, look a little higher.
Być może powinieneś mierzyć trochę wyżej.
Maybe you should set your sights a little higher.
Ci agresywni znajdują się piętro wyżej.
The agressive ones are on the floor above.
Im wyżej ustawiona poprzeczka, tym lepiej.
If it sets the bar higher for me, so much the better.
Każdego dnia słabszy może się wznieść wyżej.
You know, on any given day, an underdog can rise up.
Proszę przedłożyć indywidualną ocenę wspólnego projektu, uwzględniając wyżej wymienione elementy.
Please provide an individual assessment of the collaboration projects, taking into account the above mentioned elements.
Skorzystają więc one na wycofaniu opisanych wyżej produktów Vedette.
They will therefore benefit from the withdrawal of the Vedette products described above.
Dlatego też wymienione wyżej argumenty przedsiębiorstwa dotyczące kryterium 2 zostały oddalone.
Therefore, the above arguments of the company in respect of criterion 2 had to be dismissed.
Proponowana dyrektywa zastąpiłaby trzy wyżej wymienione akty prawne.
The proposed Directive would replace all the above three pieces of legislation.
Nie, mostek powinien być wyżej.
No, the bridge of the nose should be higher.
Jeśli podejdziemy trochę wyżej, zmoczymy tylko stopy.
If we get a little higher, we'll only wet our feet.
Zabiera nas wyżej, gdy wjedziemy na górę...
And taking us higher, so that when we reach the top...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 6495. Pasujących: 6495. Czas odpowiedzi: 88 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo