Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wyższe wykształcenie" na angielski

Wyszukaj wyższe wykształcenie w: Definicja Synonimy
higher education
college education
college degree
university degree
Powiedział, że jego składnia wskazuje na wyższe wykształcenie z Wysp Brytyjskich.
And said his syntax suggested higher education in the British Isles.
Pomimo że kobiety mają zazwyczaj wyższe wykształcenie, dostają wynagrodzenie mniejsze średnio o 15% niż mężczyźni za taką samą lub zbliżoną pracę.
Despite the fact that women generally have a higher education, they earn on average 15% less than men for the same or similar work.
Masz kilkoro dzieci, i wyższe wykształcenie, którego nie używasz.
Got a couple of kids, a college degree you don't use.
W państwach członkowskich UE w 2004 r. osiem na dziesięć studiujących dziewcząt uzyskało pełne wyższe wykształcenie.
In 2004, eight out of ten girls studying at higher education establishments in EU Member States completed their studies.
Ludzie z towarzystwa... zapłacą wysokie koszty... za wyższe wykształcenie!
Here people of high society... are willing to pay any high cost... for higher education!
Zgodnie z aktualnymi statystykami, pomimo iż kobiety zdobywają wyższe wykształcenie niż mężczyźni, stanowią tylko jedną trzecią pracowników naukowych zatrudnionych w sektorze rządowym i zaledwie 18% pracowników naukowych pracujących w sektorze prywatnym.
Current statistics show that although women achieve higher education than men, they comprise only one third of researchers working in the government sector and only 18% of researchers working in the private sector.
Wyższe wykształcenie prowadzi do profesjonalnych szans.
Higher education leading to professional opportunity.
To byłoby na tyle, jeśli chodzi o wyższe wykształcenie.
So much for higher education.
Bolonia, symbol europejskiego Universitatis patronuje staraniom Unii Europejskiej, aby kraje uznawały pomiędzy sobą wyższe wykształcenie swoich obywateli.
The town also lends its name to the EU's efforts to ensure that higher education qualifications are recognized from one state to the next.
To jak towarzyszące uroczystościom ukończenia szkoły wzruszenie i przekonanie, że edukacja, a w szczególności wyższe wykształcenie, zrobi z nas szlachetniejszych i lepszych ludzi.
You know the kind of thing a commencement address is, and graduation ceremonies, those lyrical claims that education, the process of education - particularly higher education - will make us into nobler and better human beings.
Byliśmy w stanie zapewnić młodym Europejczykom start, żeby mieli dwie możliwości rozwoju, tzn. poprzez wyższe wykształcenie, poprzez studia teoretyczne oraz poprzez studia praktyczne, które dotyczą zdobywania umiejętności praktycznych i umiejętności tworzenia.
We have been able to give young Europeans a start, so that they have two ways forward: that of higher education, of theoretical studies, and that of practical studies, which are all about practicality and creation.
Doceniam to ale Nasi pracownicy mają wyższe wykształcenie.
I appreciate that, Flanagan, but all our professionals have college degrees.
Użycie terminu afroamerykanin sugeruje, że ma wyższe wykształcenie.
Only, use of the term african-American suggests he has a college education.
Mam wyższe wykształcenie i oto co muszę robić.
With my fine education I make this.
Posiada wyższe wykształcenie, ma brata w wojsku.
He's got the advanced degree, the brother in the military.
Francuzka, wyższe wykształcenie, burżuazja.
French, well-educated. Middle class.
Mam wyższe wykształcenie i oto co muszę robić.
A Vassar education and this is what I'm doing.
Nie musi się pan o mnie martwić, mam wyższe wykształcenie.
You don't need to worry about me. I have a college education.
Musi być ode mnie wyższy, mieć wyższe wykształcenie i nie być świrem.
He just has to be taller than me, college educated, and not crazy.
Kogoś, kto da Ci wyższe wykształcenie w sprawach niegodziwości.
Someone who'll give you a higher education in the ways of the wicked.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 52. Pasujących: 52. Czas odpowiedzi: 86 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo