Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wyciąg z konta" na angielski

Wyszukaj wyciąg z konta w: Definicja Synonimy
bank statement
bank records
account statement
Barr's
Znajdź mój wyciąg z konta i zadzwoń do księgowego.
Find my bank statement and get the accountant on the phone.
Wszystko było, sprawdziłam wyciąg z konta i były...
? I looked at my bank statement, And there it was...
Nie tylko metamfetaminę, którą znaleźliśmy u Gormana, ale i twój wyciąg z konta.
And not just the bag of meth we found at Gorman's. But also your bank records.
Sprawdziłem też wyciąg z konta.
I also ran his bank records.
To mój ostatni wyciąg z konta.
That's my latest bank statement.
Czasopismo, zawiadomienie, aplikacja karty kredytowej, wyciąg z konta, coś od Open Management Property Sky.
Magazine renew notice, credit card application, bank statement, something from Open Sky Property Management.
To wyciąg z konta George'a Rowtona.
George Rowton's bank statement.
Mam wyciąg z konta.
I've got bank records.
Tu masz wyciąg z konta.
Here's your bank statement.
Wyciąg z konta Esseksa.
Janet, Essex's bank records.
Przypadkiem zobaczyłam ten wyciąg z konta.
So I just happened to see his American Express bill.
Jeżeli mi nie wierzysz, to spójrz na mój wyciąg z konta.
If you don't believe me, then take a look at my bank balance.
Wysyłam regularny wyciąg z konta a nowe inwestycje... oczywiście wymagają pani podpisu.
I send regular account statement and on new investments... which of course requires your signature.
Wiesz, że wyciąg z konta mówi o człowieku więcej niż pamiętnik.
Well, a man's bank account can tell us as much as his diary.
Historia rodziny, zapiski rozmów telefonicznych, wyciąg z konta.
Family history, phone records, bank statements.
Nie, tylko wyciąg z konta.
No, just some bank info.
Mogę też sprawdzić wyciąg z konta i dowiem się, na co T i jej "przyjaciele" wydali moje pieniądze.
Or, I could look up the statement and see where T and her "friends" spent my money on.
Mam wyciąg z konta, billingi.
Got his bank records, phone calls.
Dlaczego masz plan podróży Chucka, wyciąg z konta i rachunki z karty?
Why do you have Chuck's travel itinerary, bank statements, and credit card bills?
W szczególności mogą wymagać od aplikanta poddania się rozmowie kwalifikacyjnej osobiście lub przez telefon, w celu udowodnienia zdolności finansowej (wyciąg z konta bankowego), dostarczenia dokumentu potwierdzającego stosunek pracy lub pisemnej zgody obojga rodziców w przypadku nieletnich.
In particular they may require the applicant to undergo an interview in person or by telephone, to provide proof of financial means (bank statement), supply a document confirmation of working relationship or the written consent of both parents in case of minors.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 42. Pasujących: 42. Czas odpowiedzi: 61 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo