Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: wycofać się
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wycofać" na angielski

Sugestie

Najprawdopodobniej wolałbym jednak wycofać swoją kandydaturę.
However, I would most likely wish to withdraw my candidacy.
Państwo może w każdym czasie wycofać zgłoszone zastrzeżenie.
Any State may at any time withdraw a reservation it has made.
Oczywiście zawsze możesz się wycofać, Boomer...
Of course, any time you want to back out, Boomer...
Dlatego nie pozwolę ci się wycofać.
Which is why I'm not going to let you back out.
Jeśli mógłbyś wycofać go do wzgórza...
If you could retreat them to the thalamus...
Jako twój generał radzę się wycofać.
As your General... I advise... retreat.
Komisja postanowiła również wycofać wniosek dotyczący usług portowych, 2004/0240/COD.
The Commission has also decided to withdraw the proposal on port services, 2004/0240/COD.
Komisja może w każdym momencie wycofać swój sprzeciw wobec wyłączenia.
The Commission may withdraw its opposition to the exemption at any time.
Oskrzydlili nas, więc musieliśmy się wycofać.
They outflanked us, so we had to withdraw.
Organizatorzy inicjatywy obywatelskiej mogą w każdej chwili wycofać inicjatywę.
The organisers of a citizens initiative may withdraw the initiative at any time.
Teraz nawet nie mogę się wycofać.
I... I can't even back out now.
Wnioskodawca uchwały lub nieprzyjętej poprawki może ją wycofać.
The proposer of a resolution or unaccepted amendment may withdraw it.
Kancelaria musi się wycofać z reprezentowania Marty'ego natychmiast.
Look, the firm needs to withdraw from representing Marty immediately.
Powinniśmy wycofać wojska i zrzucić tam bombę atomową.
We should withdraw the troops and drop an atomic bomb.
Deklarację taką można wycofać w dowolnym czasie.
Any such declaration may be withdrawn at any time.
Użytkownik powinien móc w każdej chwili wycofać tę zgodę.
The user should always be free to withdraw his or her consent at any time.
Na dowolnym etapie procedury zainteresowana strona może wycofać wniosek.
At any stage of the procedure the interested party may withdraw its application.
Nie wstrzykiwać roztworu tylko wycofać igłę i powtórzyć procedurę wstrzykiwania.
Do not inject but withdraw the needle and repeat the injection procedure.
Należy zidentyfikować i wycofać z obrotu wszystkie produkty spożywcze niespełniające przepisów UE.
All food products that do not conform to EU legislation must be identified and recalled from the market.
Więc, zamierzamy wycofać całą partię.
Well, we're going to be recalling all of that paper.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3246. Pasujących: 3246. Czas odpowiedzi: 115 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo