Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wycofać się" na angielski

Wyszukaj wycofać się w: Definicja Synonimy
withdraw
fall back
retreat
pull back
back off
pull out
back out
stand down
back down
exit

Sugestie

Musimy wycofać się w bezpieczne miejsce.
HATTON: We must withdraw to safe ground.
Drużyna Beta wycofać się na czwartą.
MARCO: Beta Team, withdraw to four.
Powinniśmy wycofać się i śledzić go.
ZIVA: We could fall back and set up surveillance.
Dobra, wszyscy wycofać się do skoczka.
All right, everybody fall back to the Jumper.
Według meldunków otrzymanych z frontu wschodniego nasze oddziały musiały wycofać się ze swych pozycji.
Now, according to dispatches just received from the Eastern front our troops had to retreat from their positions.
Proponuję wycofać się do innej części lasu.
I suggest a retreat to another part of the wood.
Teraz Komisja ma możliwość wycofać się z tak niezdrowego stanowiska.
Now the Commission has a chance to withdraw from this unhealthy position.
Jeden producent eksportujący objęty pierwotnym wnioskiem postanowił wycofać się ze współpracy.
One exporting producer included in the initial proposal decided to withdraw its cooperation.
Dlatego też zmuszony jestem wycofać się z tej debaty.
Therefore I must withdraw from this debate.
Mam rozkazy, aby wycofać się na lotnisko.
I have orders to withdraw to the airport.
Mówią, że będzie musiał zrezygnować z posady w radzie miejskiej i wycofać się z biegu o burmistrza.
They're saying he's going to have to resign his seat on the city council, and withdraw from the race for mayor.
Członek może wycofać się z IPEEC.
A Member may withdraw from the IPEEC.
Po pierwsze, musi wycofać się z terenów okupowanych od 7 sierpnia 2008 r.
First of all, it must withdraw from the areas it has occupied since 7 August 2008.
Każ transportowcom wycofać się do pozycji Obi-Wana.
Tell the transports to fall back to Obi-Wan's position.
Być może chcą wycofać się na mniej ambitne pozycje.
Perhaps they want to fall back to some less ambitious positions.
Bank centralny może wycofać się z udziału we wspólnym zamówieniu przed publikacją ogłoszenia o przetargu.
A central bank may withdraw from participating in a joint procurement prior to the publication of the contract notice.
Musimy wycofać się i opracować nowy plan.
We have to retreat, come up with a new plan.
Liderzy szwadronów, wycofać się do pozycji odwrotu.
Squadron leaders, retreat to fallback positions.
Został zabity przez zbuntowanego niewolnika, gdy próbowaliśmy wycofać się z obozu Spartakusa.
He was struck down by hand of rebel slave, as we attempted to withdraw from Spartacus' camp.
Jeden do cztery, wycofać się.
One through four, fall back.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 558. Pasujących: 558. Czas odpowiedzi: 105 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo