Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wycofanie z rynku" na angielski

Wyszukaj wycofanie z rynku w: Definicja Synonimy
withdrawn from the market
withdrawal from the market
market withdrawals
Zatem te dwa przepisy gwarantują wycofanie z rynku niebezpiecznej żywności lub paszy.
These two provisions therefore ensure that dangerous foodstuff or feedstuff are withdrawn from the market.
Zgodnie z tymi informacjami zawieszenie rynku z powodu ogłoszenia alarmu sanitarnego oraz przyjęcie przez władze państwowe nowych przepisów wymogło wycofanie z rynku oliwy z wytłoczyn z oliwek.
According to that information, because of the suspension of the market following a health alert and the adoption of new rules by the public authorities, all olive pomace oil had to be withdrawn from the market.
Początkowo przewidywał on wycofanie z rynku 6000 ton owoców (brzoskwiń i nektaryn) z przeznaczeniem na kompostowanie.
It consisted initially of the withdrawal from the market of 6000 tonnes of fruit (peaches and nectarines) to be made into compost.
Właściwe władze mogą ograniczyć zakaz dostaw produktu lub jego wycofanie z rynku do tych partii, które są przedmiotem sporu.
The competent authority may limit the prohibition to supply the product, or its withdrawal from the market, to those batches which are the subject of dispute.
Organizacje producentów mogą zwracać się z wnioskiem o wypłacenie części pomocy na wycofanie z rynku.
Producer organisations may apply for the payment of part of the aid for market withdrawals.
W celu złagodzenia wpływu spadku cen należy tymczasowo uchylić istniejące ograniczenie polegające na tym, że wsparcie może być udzielone na wycofanie z rynku maksymalnie 5 % produkcji sprzedanej.
In order to mitigate the impact of a drop in prices, the existing restriction of 5 % as a proportion of the volume of marketed production for supported market withdrawals should be temporarily lifted.
Środki mające na celu ograniczenie poważnego ryzyka stwarzanego przez produkt konsumencki mogą obejmować wycofanie z rynku lub wycofanie od konsumentów.
With a serious risk in a consumer product, measures to reduce the risk may include withdrawal from the market or recall.
Począwszy od dnia 21 lipca 2008 r., państwa członkowskie zapewniają wycofanie z rynku zabawek magnetycznych, które są wprowadzone na rynek lub udostępnione na rynku i na których nie umieszczono wymaganego ostrzeżenia, oraz odpowiednie poinformowanie konsumentów o zagrożeniu.
As of 21 July 2008, Member States shall ensure that magnetic toys which do not display the required warning and are placed or made available on the market are withdrawn from the market, and that consumers are adequately informed of the risk.
W celu złagodzenia wpływu gwałtownego spadku cen tego lata należy czasowo zwiększyć istniejącą pomocą finansową Unii na wycofanie z rynku tych owoców w celu ich bezpłatnej dystrybucji w niektórych organizacjach, takich jak organizacje charytatywne i szkoły.
In order to mitigate the impact of a sudden drop in prices this summer, the existing Union financial assistance for market withdrawals to be freely distributed to certain organisations, such as charitable organisations and schools, should be temporarily increased.
Z uwagi na fakt, iż pojęcia "produkty niewystawione na sprzedaż", "wycofanie z rynku" czy "produkty wycofane z rynku" mają takie samo znaczenie, należy je objąć jedną definicją.
Since the terms "products not put up for sale", "market withdrawals" and "products withdrawn from the market" are equivalent, they should be covered by a single definition.
Dla celów niniejszego rozporządzenia, "produkty wycofane z rynku" "wycofanie z rynku" czy "produkty niewystawione na sprzedaż", oznaczają produkty, które:
For the purposes of this Regulation, "products withdrawn from the market", "market withdrawals" and "products not put up for sale" mean products:
Wycofanie z rynku nie przekracza 5 % wielkości produkcji stanowiącej przedmiot obrotu jakiegokolwiek produktu jakiejkolwiek danej organizacji producentów.
Market withdrawals shall not exceed 5 % as a proportion of the volume of the marketed production of any given product in any given producer organisation.
Wycofanie z rynku stanowi skuteczny środek zarządzania kryzysowego w przypadku nadwyżki owoców i warzyw wynikającej z przejściowych i niemożliwych do przewidzenia okoliczności.
Market withdrawals are an effective crisis management measure in case of surplus of fruit and vegetables due to temporary and unpredictable circumstances.
MAKSYMALNE KWOTY WSPARCIA NA WYCOFANIE Z RYNKU, OKREŚLONE W ART. 80 UST. 1
MAXIMUM AMOUNTS OF SUPPORT FOR MARKET WITHDRAWALS AS REFERRED TO IN ARTICLE 80(1)
Jeżeli brak zgodności trwa, Państwo Członkowskie podejmie decyzję ograniczającą lub wprowadzającą zakaz wprowadzania omawianego PWE na rynek i/lub do użytkowania lub zapewni jego wycofanie z rynku.
Where non-compliance continues, the Member State shall take a decision restricting or prohibiting the placing on the market and/or putting into service of the EuP in question or ensure that it is withdrawn from the market.
Celem tego środka jest wycofanie z rynku odnośnych produktów marki Vedette.
The purpose of this measure is to withdraw the Vedette products concerned from the market.
wycofanie z rynku towarów stanowiących naruszenie;
recall of the infringing goods from the market;
Pomoc finansowa Unii powinna zatem zostać przyznana nawet w przypadku, gdy wycofanie z rynku przekracza pułap 5 %.
The Union financial assistance should therefore be granted even when withdrawals exceed the 5 % ceiling.
wycofanie z rynku lub bezpłatna dystrybucja produktów;
market withdrawal or free distribution of their products;
Ma on również na celu wprowadzenie przejrzystości i aktywniejszego nadzoru rynku, a także szybszych środków interwencji umożliwiających wycofanie z rynku produktów uznanych za niebezpieczne.
It seeks to institute transparency and more active oversight of the markets, as well as more rapid means of intervention enabling products considered dangerous to be withdrawn from the market.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 34. Pasujących: 34. Czas odpowiedzi: 66 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo