Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wydać się" na angielski

Wyszukaj wydać się w: Definicja Synonimy
seem
appear

Sugestie

I znam jej stepdad mógłby wydać się trochę ścisły.
And I know her stepdad might seem a little strict.
Trzymamy się ustalonych standardów A te standardy mogą wydać się zniechęcające.
We live by certain standards and those standards can at first seem daunting.
W 1974 roku BBC ostrzegało nas przed grożącymi katastrofami, które mogą wydać się dziwnie znajome.
In 1974 the BBC warned us of impending disasters that might seem strangely familiar.
Kilka tych pytań może wydać się państwu dziwne, ale proszę po prostu odpowiedzieć.
Okay, now, some of these questions might seem a bit odd, but please just bear with me.
Chcemy wydać się mądrzejsi, zabawniejsi.
We want to seem smarter, funnier.
Charlotte, która chciała wydać się atrakcyjna swojemu czarującemu prawnikowi.
Charlotte who wanted to seem attractive to her adorable lawyer.
Rozumiem jak wesoły urodzinowy koszyk... może wydać się okrutny i ironiczny, ale to była zwykła pomyłka.
I can see how a happy happy-birthday basket... might seem ironic and cruel, but it was an honest mistake.
Obojętnie jak guiIty, który oskarżony może wydać się,
No matter how guilty the accused may seem,
To może wydać się dziwne, ale reakcja pani Lancaster,
This may seem an odd query, but Mrs. Lancaster's reaction when we delivered Miss Sara
Spróbuj pamiętać, tak ciemny jak ten dzień może wydać się, zneutralizowaliśmy asteroidę, która mogła wytrzeć nas, istnienia.
Try to remember, as dark as this day may seem, we have neutralized an asteroid that could have wiped us out of existence.
To nie może wydać się tak, ale są nadal przyzwoici ludzie tam.
It may not seem so, but there are still decent people out there.
Może to wydać się dziwne, ale musimy popracować nad precyzją... koncentracją i tak samo nad siłą.
It may seem hokey, but we need to work on precision... and concentration as much as power.
Zrozumiały. muszę wydać się jak takie Dwa buty Słodyczy.
Understandable. I must seem like such a Goody Two-shoes.
Constance, nie chciałabym być niemiła lub wydać się niewdzięczna, ale jestem bardzo zmęczona i...
Constance, I don't want to be rude or seem ungrateful, I'm just so tired, and I just...
No, więc... to możne wydać się dziwne, ale...
Well... this may seem a little strange, but...
Ale... tylko przeciwko coś tak nieskończonego, nic z naszymi życiami może wydać się tak... logiczny.
But... just against something so infinite, nothing with our lives can seem so... consequential.
I może wydać się to zaskakujące, gdyż moja codzienna praca w fundacji skupia się na szczepionkach i nasionach, na rzeczach, które trzeba wynaleźć i dostarczyć by poprawić życie dwóch miliardów najuboższych ludzi.
And that might seem a bit surprising because my full-time work at the Foundation is mostly about vaccines and seeds, about the things that we need to invent and deliver to help the poorest two billion live better lives.
To prawda, że uproszczenie standardów może w pierwszej chwili wydać się pożądane w kontekście zmniejszenia biurokratycznych obciążeń, ale nie może ono spowodować obniżenia standardów, które nasi europejscy producenci odważnie sami sobie narzucili.
It is true that simplifying the standards may, at first sight, seem desirable in terms of reducing the bureaucratic burden, but it must not result in a reduction of the standards that our European producers have courageously imposed on themselves.
wiem, że w obliczu wojny moje starania mogą wydać się błahe, i pewnie takimi są.
I know in a time of war my endeavor must seem small, and perhaps it is.
"Ciekawe, jak coś tak małego mogło nagle wydać się takie wielkie."
"l wondered how something so small could suddenly seem so big."
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 135. Pasujących: 135. Czas odpowiedzi: 165 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo