Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wyjście bezpieczeństwa" na angielski

Wyszukaj wyjście bezpieczeństwa w: Definicja Synonimy
emergency exit
W przypadku wagonów sypialnych każdy przedział sypialny powinien mieć wyjście bezpieczeństwa.
For sleeper cars, each sleeping compartment shall have an emergency exit.
A wyjście bezpieczeństwa jest w...?
And the emergency exit is...?
Wyjście bezpieczeństwa, oświetlenie i oznakowanie, latarki...
Emergency exit, lighting and marking, Torches...
Wyjście bezpieczeństwa jest w rzędzie 13D.
Emergency exit's 13-D, sweetie.
Wyjście bezpieczeństwa z kabiny maszynisty (4.2.9.1.2.2)
Driver's cab emergency exit (4.2.9.1.2.2)
Zainstalowałem wyjście bezpieczeństwa w kanałach.
I installed an emergency exit in the sewers.
Macie otwarte wyjście bezpieczeństwa!
You have an open emergency exit!
Języczek, to wyjście bezpieczeństwa.
The uvula, nature's emergency exit.
To twoje wyjście bezpieczeństwa.
That is your emergency exit.
To nasza najlepsza szansa na wyjście bezpieczeństwa.
It's the best hope yet we've had of an exit plan.
Jest tam wyjście bezpieczeństwa, to jedyna pewna droga.
There's a security door that's the only safe way out.
Po drugiej stronie jest pewnego rodzaju wyjście bezpieczeństwa dla personelu.
On the other side is a kind of an escape patch for the administrators.
Prawdziwe bezpieczeństwo, kontrola bezpieczeństwa, wyjście bezpieczeństwa.
Real security, security checks, security watch, security clearance.
Nie można zatem uznawać dotacji eksportowych, które zostały zaplanowane jako swego rodzaju wyjście bezpieczeństwa, za przyczynę poważnych szkód w sektorze rolnym w krajach rozwijających się - jak sugeruje się we wspomnianym motywie.
Export restitutions, which were designed as a kind of safety net, cannot therefore be held responsible for major damage to the agricultural sector in developing countries - as suggested in the recital.
W przypadku wagonów restauracyjnych wyjście bezpieczeństwa powinno znajdować się w odległości do 16 m od każdego miejsca w wagonie restauracyjnym, mierzonej wzdłuż osi podłużnej pojazdu.
For restaurant cars, an emergency exit shall be located within 16 m from each place inside the restaurant car, measured along the longitudinal axis of the vehicle.
{c:$aaccff}WYJŚCIE BEZPIECZEŃSTWA
"What'd I say" by Ray Charles.
A wyjście bezpieczeństwa nie zadziała.
And the safety lock won't be working.
Oj. Znalazłem wyjście bezpieczeństwa.
We've been studying fulcrums in school.
To będzie nasze wyjście bezpieczeństwa.
That will be our emergency entrance.
Każde okno odpowiedniej wielkości może zostać przeznaczone na wyjście bezpieczeństwa, pod warunkiem że zostanie ono wykonane z tłukącego się szkła, które można stłuc przy pomocy narzędzia znajdującego się w tym celu w kabinie.
Any window of sufficient size may be designated as an emergency exit if they are made of breakable glass and can be broken with a tool provided in the cab for that purpose.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 25. Pasujących: 20. Czas odpowiedzi: 45 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo