Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wykracza poza" na angielski

Zobacz także: wykracza poza zakres
Wyszukaj wykracza poza w: Definicja Synonimy
go beyond
exceed
transcend
goes beyond extends beyond falls outside is beyond
transcends
is outside
goes further than
is wider than
remained within
extends over

Sugestie

81
Zasadniczo zakres wymagań dyrektywy i przewodnika wykracza poza wymagania przedstawione w załączniku II.
In general, the requirements of the Directive and guide go beyond those of Annex II.
Twój problem wykracza poza nasze możliwości.
Your problem is... outside of our reach.
Obaj rozumiemy, że stawka wykracza poza obronność kraju.
I think we both understand that what's at stake here has moved beyond simply defending the country.
Belgia zaznacza w zgłoszeniu, że szkolenie wykracza poza bezpośrednie potrzeby przedsiębiorstwa.
In the notification, Belgium indicates that the training goes further than the immediate needs of the firm.
Dlatego nasz wkład często wykracza poza sam sektor opieki zdrowotnej.
Therefore our contribution can, and will, frequently be outside the healthcare sector itself.
Ów proces konsultacji wykracza poza ścisłe granice komitologii.
This consultation process goes beyond the strict bounds of comitology.
Niniejszy wniosek wykracza poza zasady obowiązujące w innych obszarach prawnych.
This proposal goes further than the rules existing in any other jurisdiction.
Stworzył parapsychologiczną więź, która wykracza poza doczesność.
So somehow a psychic bond was formed that went beyond the temporal.
Pytanie pani posłanki Goudin wykracza poza kompetencje Rady.
Mrs Goudin's question is not covered by the Council's competences.
Słowacja zdecydowanie nie będzie państwem, które wykracza poza uzgodnione ramy.
Slovakia will definitely not be a country that goes beyond the agreed framework.
Ten strach wykracza poza pojęcie statystyki, Charles.
This fear, this extends beyond the reach of statistics, Charles.
To wykracza poza poziom mojej ekspertyzy.
This is slightly above my level of expertise.
Wszystkiego co wykracza poza technikę Athosian.
Anything beyond the Athosians' level of technology.
Jednakże ta konkretna rozrywka wykracza poza małostkową subtelność innych kobiet.
It's just that this particular diversion Is beyond the petty refinements of other women.
Przepraszam, to wykracza poza kompetencje administracji szpitala.
Howard? I'm sorry, this has gone beyond the purview of a hospital.
Może jej postrzeganie wykracza poza czas linearny.
Perhaps her species has a perception that goes beyond linear time.
Chimera in vitro temperatura i jej pH... wykracza poza optimum.
Chimera in vitro pH and temperature level... outside optimal range.
Jestem republikanką całe życie, ale to już wykracza poza politykę partii.
I've been a Republican all my life, but this goes beyond party politics.
Cóż, ponieważ odpowiedź wykracza poza realia historyczne...
Well, because the answer goes beyond the realm of history
Wolę opowieść, która ma sens i nie wykracza poza kartki papieru.
I prefer a story that has the good sense to stay on the page where it belongs.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 653. Pasujących: 653. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo