Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wykres" na angielski

Wyszukaj wykres w: Definicja Synonimy
Spartoliłeś wykres i dostałam tylko czwórkę.
Your parabolic graph was bent and I only got a B.
Standardowy wykres musi być linią prostą.
The standard graph must be a straight line.
Ten wykres wyraźnie pokazuje zawiłą sieć oszustwa.
Now, I believe this chart makes clear the intricate web of deceit.
Ten wykres pokazuje bardzo podobny trend.
This chart is going to document a very similar trend.
Pompa zasilającaCiśnienie (2) lub wykres charakterystyki: kPa2.3.2.
Feed pumpPressure (2) or characteristic diagram: kPa2.3.2.
(patrz wykres 3 w dodatku 1).
(see diagram 3 in Appendix 1).
Teraz ten wykres obrazuje przypadki czegoś innego.
Now this graph shows the incidence of something else.
Najpierw kupiłbym mu wykres z kolorami oczu
First, I'd purchase them an eye color chart.
Sporządziłem wykres, według którego mój wkład jest kluczowym czynnikiem w wygranych sprawach.
I constructed a chart that reveals my involvement is typically the key variable in the firm's winning a case.
Ten wykres pokazuje nietypowe łańcuchy protein we krwi.
The chart shows abnormal protein chains in the blood.
Jego wykres mówi, że on jest z New York.
His chart says he's from New York.
Widziałam ten wykres w "USA Today".
I saw that graph in USA Today.
Proszę teraz spojrzeć na ten wykres.
Please take a look at this chart.
Motyw 41 zawiera szczegółowy wykres przedstawiający sytuację spółki w okresie nabycia przez RFS Holding.
For a detailed chart describing the corporate situation at the time of the acquisition by RFS Holdings, see chart 1 in recital 41.
Należy sporządzić wykres zmiany masy w funkcji liczby dni.
The graph of mass change per number of days shall be recorded.
Jeśli spojrzeć na to jak na wykres, wszystko pogorszyło się po jej śmierci.
I mean, if you consider it like a graph things get worse and worse from the moment she died.
Nastepny wykres pokazuje spadek przestepczosci w ostatnim miesiacu.
The next chart shows the drop in the crime rate over the last month.
Ukrywa wybrany wykres. Pozostałe wykresy tej funkcji będą nadal widoczne.
Hides the selected graph. Other plots of the graph's function will still be shown.
Sporządziłem wykres burz, o który prosiłeś.
I've run the residual storm graph you wanted.
Ten wykres przedstawia całkowitą sumę pamięci fizycznej i wirtualnej w Twoim systemie.
This graph gives you an overview of the total sum of physical and virtual memory in your system.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 690. Pasujących: 690. Czas odpowiedzi: 61 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo