Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wykwalifikowany" na angielski

Zobacz także: wykwalifikowany personel
Wyszukaj wykwalifikowany w: Definicja Synonimy
qualified
skilled
one trait
trained

Sugestie

Spośród naszych najlepszych teologów, Martin jest najbardziej wykwalifikowany.
And as one of our star theologians, Martin, you're more than qualified.
Mój zastępca jest bardzo dobrze wykwalifikowany.
Now, my replacement comes very highly qualified.
Zawsze przydałby mi się kolejny wykwalifikowany inżynier.
I could always use another skilled engineer.
Będę potrzebował pomocy w Bellingen... Choć nie musi być wykwalifikowany.
I shall need some assistance at Bellingen... though it need not be skilled.
lub najbardziej inteligentny albo wytrenowany, wykwalifikowany.
Or the most intelligence or any one trait
Kiedy Darwin powiedział "pasujący", niekoniecznie miał na myśli najsilniejszy lub najbardziej inteligentny, albo wytrenowany, wykwalifikowany.
When Darwin said "fittest," he didn't necessarily mean the strongest, or the most intelligent, or any one trait.
Najprościej, ktoś wykwalifikowany do pracy w laboratorium mikrobiologicznym.
Basically anyone qualified to work in a microbiology lab could do it.
Nie wydaje mi się, żebym był do tego wykwalifikowany.
I don't think I'm qualified for that.
On nawet nie jest wykwalifikowany, Jen.
He's not really qualified, Jen.
Zajęcie, do jakiego wg wielu jestem dobrze wykwalifikowany, z charakteru i przeszkolenia.
An occupation for which many people feel I'm well qualified, by temperament and training.
Identyfikatory biometryczne pobierane są przez wykwalifikowany i odpowiednio upoważniony personel krajowych organów odpowiedzialnych za wydawanie paszportów i dokumentów podróży.
The biometric identifiers shall be taken by qualified and duly authorised staff of the national authorities responsible for issuing passports and travel documents.
By sprawdzic czy jestem dostateczie wykwalifikowany.
To see if I'm qualified.
Głosujemy na niego, ponieważ jest czarny i wykwalifikowany.
We're voting for him because he's black and qualified.
Ja nie byłem wykwalifikowany by poprowadzić pierwszą drużynę przez Gwiezdne Wrota.
Ai wasn't qualified to lead that first team through the Stargate...
Ale to ty myślisz, że jesteś lepszy ode mnie... i bardziej wykwalifikowany.
When clearly you think you're better than me... and more qualified.
W zakresie kwestii dotyczących praw człowieka Komisja będzie rekrutować na długoterminowe kontrakty wysoko wykwalifikowany i wyspecjalizowany personel.
The Commission will recruit highly qualified, stable and specialised personnel for human rights questions.
być wyszkolony i wykwalifikowany w szkole dla inspektorów bezpieczeństwa statków, oraz
have been trained and qualified at a school for ship safety inspectors, and
Personel do testów powinien być właściwie wykwalifikowany i przeszkolony.
Test personnel should be appropriately qualified and trained.
Myślę, że może nie jesteś odpowiednio wykwalifikowany by mi pomóc.
I'm thinking maybe you're not exactly qualified to help me.
Jest lepiej wykwalifikowany by odpowiadać na twoje pytania.
He's better qualified to answer your questions.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 135. Pasujących: 135. Czas odpowiedzi: 118 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo