Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wypalonego paliwa jądrowego" na angielski

Wyszukaj wypalonego paliwa jądrowego w: Definicja Synonimy
spent fuel
spent nuclear fuel
Jednakże odbiorca spoza Wspólnoty Europejskiej może potwierdzić odbiór odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego, używając oddzielnej deklaracji.
However, a consignee located outside the European Community may acknowledge receipt of the radioactive waste or spent fuel by means of a declaration separate from the standard document.
Odbiorca spoza Wspólnoty Europejskiej może potwierdzić odbiór wypalonego paliwa jądrowego za pomocą deklaracji lub zaświadczenia zawierających przynajmniej informacje zawarte w pozycjach 31-36.
A consignee located outside the European Communities may acknowledge receipt of the spent fuel by means of a declaration or certificate providing at least the information contained in items 31 to 36.
Pierwsza kwestia dotyczy odpadów pochodzących z wypalonego paliwa jądrowego i elementów napromieniowanych.
The first matter concerns the fate of the waste from the spent nuclear fuel and irradiated elements.
Obawy Wspólnoty wynikające z przetwarzania wypalonego paliwa jądrowego w państwach spoza UE są całkowicie zrozumiałe, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla przyszłych pokoleń.
The Community's concern over the reprocessing of spent nuclear fuel in non-EU Member States is perfectly understandable, as it may also threaten our future generations.
Wyjaśnienia wymaga kwestia wypalonego paliwa jądrowego przeznaczonego do składowania.
The question of the spent fuel for disposal needs to be clarified.
w sprawie kryteriów wywozu odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego do krajów trzecich
on criteria for the export of radioactive waste and spent fuel to third countries
Decyzja o zezwoleniu na transport odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego do krajów trzecich leży w gestii właściwych organów państwa członkowskiego wywozu.
The decision to authorise shipments of radioactive waste or spent fuel to third countries is the responsibility of the competent authorities of the exporting Member State.
Recykling wypalonego paliwa jądrowego jest w związku z tym zagadnieniem, które należy wziąć pod uwagę, podobnie jak składowanie końcowych odpadów.
The recycling of spent fuel is therefore an aspect that needs to be taken into account, together with the disposal of final waste.
Wnioskodawca musi wypełnić pozycję 30 (data wysyłki i deklaracja) przed każdym przemieszczeniem odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego (nawet jeżeli zezwolenie dotyczy wielokrotnych przemieszczeń).
The applicant must complete item 30 (date of dispatch and declaration) before each shipment of radioactive waste of spent fuel (even if the authorisation relates to several shipments).
wypalonego paliwa jądrowego, określone w sekcji B-1, otrzymało/otrzymały
of spent fuel as described in Section B-1, has/have been
Opis przesyłki wypalonego paliwa jądrowego i wykaz opakowań
Description of spent fuel consignment and list of packages
Data odbioru wypalonego paliwa jądrowego: (dd/mm/rrrr)
Date of receipt of the spent fuel: (dd/mm/yyyy)
Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólnotowy system nadzoru i kontroli nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego - w celu zagwarantowania właściwej ochrony ludności.
This Directive lays down a Community system of supervision and control of transboundary shipments of radioactive waste and spent fuel, so as to guarantee an adequate protection of the population.
Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do transgranicznego przemieszczania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego, jeżeli:
This Directive shall apply to transboundary shipments of radioactive waste or spent fuel whenever:
Transgraniczne przemieszczanie wypalonego paliwa jądrowego w celu ponownego przetwarzania
Transboundary shipments of spent fuel for reprocessing
Z radiologicznego punktu widzenia nieuzasadnione jest wyłączenie stosowania procedury nadzoru i kontroli w odniesieniu do wypalonego paliwa jądrowego, które jest przeznaczone do ponownego przetwarzania.
From a radiological point of view, excluding the application of such supervision and control procedure to spent fuel where it is intended for reprocessing is not justified.
Niedyskryminujące utrudnianie swobodnego przepływu wypalonego paliwa jądrowego przeznaczonego do składowania jest uzasadnione, nawet jeżeli paliwo to stanowi towar.
The non-discriminatory hindrance of the free of movement of spent fuel for disposal, even though it is a good, is justified.
Klasyfikacja i składowanie wypalonego paliwa jądrowego i wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych
Spent fuel and high-level waste characterisation, storage and disposal
Chociaż jest sprawą istotną, żeby każde z państw członkowskich przygotowało swój własny program dotyczący wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych, interesującą alternatywą może być poszukiwanie wspólnego rozwiązania tego problemu.
Although it is vital for every Member State to draw up its own national programme for spent fuel and radioactive waste, it may be an interesting alternative to look for a common solution to this issue.
Uzbrojona w te dane, uważam, że bardzo ważne jest ustalenie europejskich ram legislacyjnych regulujących za pomocą programów krajowych sektor wytwarzania i składowania wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych.
Armed with such data, I think it is important to establish a European legislative framework to regulate, with the help of national programmes, the spent fuel and radioactive waste production and disposal sector.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 104. Pasujących: 104. Czas odpowiedzi: 87 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo