Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wyposażenie" na angielski

Wyszukaj wyposażenie w: Definicja Synonimy
equipment
facilities
furnishings
appliance
furniture
outfit
fitting-out
accessories equipped equipping equip
issue
supplies
fitting
gear

Sugestie

Implanting to wyposażenie wyjął dużo z nią.
Implanting that equipment took a lot out of her.
Będę potrzebował wszystkich rąk aby wydostać całe wyposażenie.
A need to have everyone to raise all the equipment.
Wolf Industries dostarcza CIA wyposażenie podsłuchowe.
Wolf Industries supplies the CIA with surveillance equipment.
I przecięcia wstęgi na wyposażenie i trening.
And cut the red tape on getting them equipment and training.
Dla niego nawet wyposażenie rycerza przepełnione było religijnymi znaczeniami.
For Lull, even the knights' equipment was full of religious significance.
Mamy najlepsze wyposażenie, najlepszą broń.
We have the best equipment, the best weapons.
Rozplanowanie, budowa i wyposażenie rzeźni wymagają długotrwałego planowania i inwestycji.
The layout, construction and equipment of slaughterhouses require long-term planning and investment.
Należy udostępnić odpowiednie wyposażenie i środki czyszczące.
Appropriate equipment and cleaning materials shall be made available.
Zapewnia również konieczne wyposażenie, narzędzia i materiały na egzamin praktyczny.
It shall also ensure that the necessary equipment, tools and materials are available for the practical tests.
Jego wyposażenie do kopania to ciężka artyleria.
And his digging equipment is some heavy duty stuff.
Elektryczne instalacje stacjonarne oraz pokładowe wyposażenie trakcyjne należy zabezpieczyć przed zwarciami.
Electrical fixed installations and on-board traction equipment need to be protected against short circuits.
Ponadto zakłócenia może powodować wyposażenie pokładowe.
In addition, on-board equipment can cause interference.
Maszyny i wyposażenie zakupiono od przedsiębiorstwa handlowego mającego siedzibę w ChRL.
Machinery and equipment were purchased from a trading company located in the PRC.
Przed farmaceutykami, sprzedawałem wyposażenie biurowe.
Before pharmaceuticals, I used to sell office equipment.
Poleciłam wszystkim działom żeby zabezpieczyli swoje optyczne wyposażenie.
I've alerted all departments to shield their optical equipment.
Jak całe twoje wyposażenie, kapitanie.
I like all of your equipment, captain.
Mechanizm ten i wyposażenie nie są niebezpieczne dla pasażerów.
This mechanism and equipment should not be dangerous for the passengers.
Należy określić wyposażenie opcjonalne mające wpływ na wymiary pojazdu.
Optional equipment that affects the dimensions of the vehicle shall be specified.
Należy opisać urządzenia wytwórcze i wyposażenie.
The manufacturing facilities and equipment shall be described.
Wnioskodawca potwierdza wyposażenie pomiarowe i zastosowane ustawienia.
The test equipment and setup used shall be confirmed by the applicant.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2491. Pasujących: 2491. Czas odpowiedzi: 80 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo