Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wyprodukować" na angielski

Wyszukaj wyprodukować w: Definicja Synonimy
produce
manufacture
produced
Poznałam fotografa, który chce wyprodukować własny film.
I met this photographer, who's going to produce his own movie.
Zastanawiam się jak dużo energii mogą wyprodukować.
Could be. I wonder how much power they produce.
Gdybyśmy mogli wyprodukować ich więcej, moglibyśmy uleczyć wszystkich.
If we could manufacture more of these, we might be able to treat everyone.
Jestem przekonany, że możemy je wyprodukować.
I'm convinced we can manufacture them.
W weekendy pomagamy im napisać i wyprodukować jednoosobowe sztuki.
We help them write and produce one-act plays on the weekends.
Pomogłem jej wyprodukować demo i napisać kilka piosenek.
I helped her produce a demo, write some songs.
Według władz francuskich każdy zakład ma portfel pojazdów, które może potencjalnie wyprodukować.
In the view of the French authorities, each plant has a portfolio of vehicles that it could potentially produce.
Mogę wyprodukować niezwykłe ilości mlecznego płynu.
I can produce magnificent quantities of lactic fluid.
Jesteś zobowiązana kontraktem, żeby napisać i wyprodukować wszystkie odcinki TGS, więc...
You are contractually required to write and produce all episodes of TGS, so...
Mam nadzieję, że możesz mi wyprodukować masaż stóp.
I'm hoping you can produce me a foot massage.
Mówi, że nie może się doczekać, żeby to wyprodukować.
He said he can't wait to produce it.
Panowie, możecie wyprodukować moją sztukę.
Gentlemen, you may produce my play.
Po zakończeniu bitów, musisz wyprodukować nagranie.
Once you finish the beats, you have to produce the record.
Ale nie potrafimy wyprodukować mleka z piersi.
But what we can't do is produce breast milk.
Zależą od tego, co jesteśmy w stanie wyprodukować i w oparciu o to możemy zapewnić odpowiednie emerytury.
It depends on what we are able to produce, and it is this on the basis of which we can provide appropriate pensions.
Prawdopodobnie byłoby o wiele taniej i efektywniej wyprodukować wszystkie trzy okręty w Niemczech.
It would most likely have been cheaper and more efficient to produce all three submarines in Germany.
Proponuję ci wyprodukować się na kolację, żeby wszystkich uspokoić.
Now, I suggest you produce yourself at dinner to calm everyone down.
Nie możne wyprodukować przedstawienia bez czeku.
Can't produce plays without checkie.
Zebrałeś $2,000 więcej niż potrzebowałeś by wyprodukować swoje ostatnie przedstawienie.
You raised $2,000 more than you needed to produce your last play.
Doktorze, proszę dokonać niezbędnych obliczeń i wyprodukować to serum.
Doctor, make the necessary computations and produce this serum.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 342. Pasujących: 342. Czas odpowiedzi: 56 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo