Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wysokiego komisarza" na angielski

Wyszukaj wysokiego komisarza w: Definicja Synonimy
High Commissioner
High Commission

Sugestie

Musimy żądać, aby władze libijskie w należyty sposób uznały obecność wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców.
We need to demand that the Libyan authorities duly recognise the presence of the UN High Commissioner for Refugees.
Zgodność zmienionej ustawy ze standardami międzynarodowymi została potwierdzona przez europejskie organy właściwe do spraw mniejszości - wysokiego komisarza OBWE Knuta Vollebæka oraz komisarza UE Leonarda Orbana.
The conformity of the amended law to international standards has been confirmed by the European authorities in the area of minorities - OSCE High Commissioner Knut Vollebæk and EU Commissioner Leonard Orban.
Rachel MacMillan, młodszy attache w urzędzie Wysokiego Komisarza.
Rachel MacMillan, junior attache at the high commission.
Jest tam 8 tysięcy osób posiadających karty identyfikacyjne Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR); to niezbyt wiele.
There are 8000 who have United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) identity cards; not very many.
Mój wniosek zawiera wyjaśnienie drugiej przesłanki zatrzymania (art. 8 ust. 2 lit. b), umieszczając ją w ramach wstępnego wywiadu, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zatrzymań określonymi przez wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców.
My proposal clarifies the second ground for detention (Article 8(2)(b)), placing it within the framework of a preliminary interview in accordance with the guidelines for detention laid down by the United Nations High Commissioner for Refugees.
zaleca oddelegowanie specjalnego wysłannika przez wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka w celu monitorowania sytuacji więźniów politycznych oraz zadbania o to, aby władze Iranu przestrzegały międzynarodowych standardów proceduralnych i zobowiązań prawnych w zakresie praw człowieka;
Recommends that a Special Envoy be dispatched by the UN High Commissioner for Human Rights to monitor the situation of political detainees and ensure that the Iranian authorities adhere to international procedural standards and to their legal human rights obligations;
Córka Wysokiego Komisarza w Polsce pana Brijesha Mehry.
High Commissioner in Poland Mr. Brijesh Mehra's daughter.
Proszę zobaczyć ostatnie sprawozdanie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.
See the last report of the UN High Commissioner for Refugees.
Przedstawiciel regionalny na Europę Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka
Regional Representative for Europe of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Wpół do 11, Australian Wysokiego Komisarza dołączy do nas na kawę.
Half past 11, the Australian High Commissioner will be joining us for coffee.
Dwa ostatnie raporty Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka wskazują na znaczne pogorszenie sytuacji.
Two recent reports of the UN High Commissioner for Human Rights show that the humanitarian situation is worsening considerably.
Muszę państwu powiedzieć, że Frontex ma obecnie urzędnika łącznikowego w biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.
I have to tell you that Frontex now has a liaison officer in the office of the United Nations High Commissioner for Refugees.
Chcę przypomnieć, że inicjatywy dotyczące repatriacji są często delegowane na Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, aby zapewnić maksymalną przejrzystość w zakresie poszanowania praw człowieka.
I would recall that repatriation initiatives are often delegated to the Office of the UN High Commissioner for Refugees, so as to ensure maximum transparency in our respect for human rights.
Chiny muszą zezwolić na wpuszczenie do Tybetu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka w celu przeprowadzenia skrupulatnego i obiektywnego śledztwa dotyczącego tych wydarzeń.
China must allow the UN High Commissioner of Human Rights into Tibet to carry out a thorough and impartial investigation into the events there to date.
Według Louise Arbor, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, siły bezpieczeństwa zareagowały "nadmierną przemocą".
According to Louise Arbour, United Nations High Commissioner for Human Rights, the security forces responded "with excessive violence".
Ustanowienie, wprowadzenie i zawieszenie tymczasowej ochrony jest przedmiotem regularnych konsultacji z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) oraz z innymi właściwymi organizacjami międzynarodowymi.
The establishment, implementation and termination of temporary protection shall be the subject of regular consultations with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and other relevant international organisations.
Komisja podziela poglądy Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, że Wietnam nie stosuje się w pełni do minimalnych międzynarodowych wymogów dotyczących zwalczania handlu ludźmi.
The Commission shares the view of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) that Vietnam does not fully comply with the minimum international standards in combating human trafficking.
Chodzi mi zasadniczo o kwestię praw człowieka, Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu oraz rolę Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.
I am essentially referring to the human rights chapter, the European Asylum Support Office and the role of the United Nations High Commission for Refugees.
popierając zalecenia Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w sprawie Kolumbii,
supporting the recommendations of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights in Colombia,
Wzywa się również Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców do natychmiastowego nawiązania kontaktu z ludźmi obecnie przetrzymywanymi jako zakładnicy.
The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees is also called upon to make immediate contact with the people currently being held hostage.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 143. Pasujących: 143. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo