Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wysokiej zawartości tłuszczu" na angielski

Wyszukaj wysokiej zawartości tłuszczu w: Definicja Synonimy
high fat content
high-fat
high in fat
high fat meal
rich in fat
Próbki o wysokiej zawartości tłuszczu przed rozdrobnieniem należy poddać ekstrakcji eterem naftowym (3.9).
Samples with high fat content shall be extracted with light petroleum (3.9) prior to grinding.
Żywność pochodzenia zwierzęcego i produkty o wysokiej zawartości tłuszczu
Food of animal origin and commodities with high fat content
Liczne badania dowodzą, że jedną z dodatkowych przyczyn otyłości, zwłaszcza wśród dzieci, jest reklama artykułów spożywczych o wysokiej zawartości tłuszczu, cukru czy soli.
Many studies have established that one of the contributory causes of obesity, especially in children, is advertising of products high in fat, sugar, or salt.
wzywa Komisję do wprowadzenia, w ramach platformy, dobrowolnych lub samoregulacyjnych zobowiązań w celu położenia kresu promowaniu produktów spożywczych o wysokiej zawartości tłuszczu, cukru i soli wśród dzieci, ale nalega, by Komisja wystąpiła z wnioskami legislacyjnymi, jeżeli samoregulacja nie spowoduje zmian;
Calls on the Commission to establish, within the Platform, voluntary or self-regulatory commitments to end the promotion of foods high in fat, sugar and salt to children but urges the Commission to come forward with legislative proposals should self-regulation fail to deliver change;
W celu monitorowania przestrzegania tej zasady w swych sprawozdaniach z postępu prac państwa członkowskie powinny przewidzieć szczegółowy wykaz produktów, które podlegają dystrybucji, w podziale na kategorie o "wysokiej zawartości tłuszczu" lub "pozostałe".
In order to monitor the compliance with that rule, the Member States should provide in their progress reports a detailed list of distributed products placed under the categories 'high fat content' or 'other'.
analiza i badania pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz w produktach o wysokiej zawartości tłuszczu; wymieniona pomoc finansowa nie przekracza 244000 EUR;
for the analysis and testing of residues of pesticides in food of animal origin and commodities with high fat content, that financial aid shall not exceed EUR 244000;
Sprawozdania z postępu prac w odniesieniu do planu dystrybucji w 2010 r., przewidziane w art. 10 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92, zawierają szczegółowy wykaz produktów, które podlegają dystrybucji, w podziale na kategorie o "wysokiej zawartości tłuszczu" lub "pozostałe".
The progress report for the 2010 distribution plan, provided for in Article 10 of Regulation (EEC) No 3149/92, shall contain a detailed list of distributed products placed either under the category 'high fat content' or under the category 'other'.
Ogólnoustrojowa ekspozycja na adefowir nie zmieniała się, gdy 10 mg adefowiru dipiwoksylu przyjmowano z posiłkiem o wysokiej zawartości tłuszczu.
Systemic exposure to adefovir was not affected when 10 mg adefovir dipivoxil was taken with a high fat meal.
Produkty zawierające ponad 13 % tłuszczu w suchej masie należy kwalifikować jako produkty "o wysokiej zawartości tłuszczu".
Products containing more than 13 % fat in the dry matter must be qualified as 'rich in fat'.
dojrzałość produktu i/lub jakość produktu/produktu ubocznego np. "o niskiej zawartości glukozylanów", "o wysokiej zawartości tłuszczu", "o niskiej zawartości cukru".
the maturity of the product/by-product and/or the quality of the product/by-product, for example 'low in glucosinolate', 'rich in fat', 'low in sugar'.
W przypadku wysokiej zawartości tłuszczu neutralizującego zasadę w produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego ilość dodanej zasady dostosowuje się dla osiągnięcia wspomnianego równoważnika molowego.
In the case of high fat in the animal by-products that neutralises the base, the added base must be adjusted so that the molar equivalency referred to is achieved.
należy zakazać reklamy produktów o wysokiej zawartości tłuszczu, cukru lub soli oraz umieszczania na tych produktach mylących informacji;
Advertising and misleading information on products with a high fat, sugar or salt content should be banned;
Podawanie raltegrawiru po posiłku o wysokiej zawartości tłuszczu wiązało się z około dwukrotnym zwiększeniem AUC i Cmax oraz z 4, 1- krotnym zwiększeniem C12 h.
Administration of raltegravir following a high-fat meal increased AUC and Cmax by approximately 2-fold and increased C12 hr by 4.1-fold.
Stosowanie leku podczas posiłku o wysokiej zawartości tłuszczu powodowało zmniejszenie szybkości wchłaniania (Cmax) produktu Thelin o 43% i opóźnienie Tmax (2- krotne) w porównaniu z przyjęciem leku na czczo, jednakże stopień wchłaniania nie ulegał zmianie.
When administered with a high fat meal, the rate of absorption (Cmax) of Thelin was decreased by 43% and the Tmax delayed (2-fold increase) compared to fasted conditions, but the extent of absorption was the same.
Dlatego należy ustalić pewne warunki dla wykorzystywania informacji o "wysokiej zawartości tłuszczu nienasyconego i/ lub wysokiej zawartości tłuszczu miękkiego".
Therefore, certain conditions should be established for the use of a claim "high unsaturated fat and/or high soft fat".
Podczas przyjmowania alli należy unikać posiłków o wysokiej zawartości tłuszczu.
Make every effort to avoid any high-fat meals while taking alli.
Szkoły powinny odpowiadać za kontrolę jakości i wartości odżywczej szkolnych posiłków, zakazując sprzedaży w barach i automatach produktów o wysokiej zawartości tłuszczu, cukru lub soli.
Schools should be responsible for the qualitative and nutritional control of school meals, prohibiting the sale of high-fat, high-salt or high-sugar products in bars and vending machines.
Informacja o "wysokiej zawartości tłuszczu jednonienasyconego" powinna być zbieżna z taką ilością.
A "high MUFA claim" should be similar to this amount.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 42 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo