Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wysokim stopniu ryzyka" na angielski

Wyszukaj wysokim stopniu ryzyka w: Definicja Synonimy
high risk
high-risk
Ponadto należy wprowadzić mechanizm, który zapewni dokładniejsze i częstsze kontrolowanie przedsiębiorstw o wysokim stopniu ryzyka.
Furthermore, a mechanism should be introduced which ensures that undertakings with a high risk rating are checked more closely and more often.
Był pacjent do operacji o wysokim stopniu ryzyka.
There was a patient scheduled for high-risk surgery.
Przedsiębiorstwa o wysokim stopniu ryzyka są kontrolowane dokładniej i częściej,
Undertakings with a high-risk rating shall be checked more closely and more often
Identyfikując pojazdy, które mają zostać poddane wstępnej drogowej kontroli technicznej, funkcjonariusze służb kontrolnych mogą wybrać, jako priorytet, pojazdy użytkowane przez przedsiębiorców o wysokim stopniu ryzyka, o których mowa w dyrektywie 2006/22/WE.
When identifying vehicles to be subject to an initial technical roadside inspection, inspectors may select, as a priority, vehicles operated by undertakings with a high-risk profile as referred to in Directive 2006/22/EC.
"2. Przedsiębiorstwa o wysokim stopniu ryzyka są kontrolowane częściej i dokładniej, oraz, jeśli wykryte zostaną powtarzające się naruszenia, stosowane są wobec nich odpowiednie sankcje."
"2. Undertakings with a more high-risk rating shall be checked more closely and more often, and, if repeated infringements are detected, a proportionate sanction shall be applied."
Nie pozostają one bez znaczenia dla gospodarki, jednakże należy pamiętać, iż przede wszystkim mamy do czynienia z działaniami spekulacyjnymi, a więc o wysokim stopniu ryzyka.
This is not necessarily pointless for the economy, but they are above all speculative and therefore risky.
Zalicza się do niej, na przykład, specjalistyczne przedsiębiorstwa finansowe takie jak przedsiębiorstwa inwestycji kapitałowych o wysokim stopniu ryzyka czy finansowe przedsiębiorstwa eksportowo-importowe.
Non-transferable deposits, which are technically withdrawable on demand but which are subject to significant penalties, are excluded. Over-the-counter (OTC) cash transaction is a cash deposit to or cash withdrawal from an account at a bank using a bank form.
W przypadku transakcji transgranicznych i w stosunku do niektórych krajowych sektorów o wysokim stopniu ryzyka, takich jak sektor budownictwa lub sektor odpadów, przewidziano jednak przesunięcie obowiązku zapłaty VAT na osobę, na rzecz której dokonywana jest dostawa towarów lub świadczona jest usługa.
In the case of cross-border transactions, and for certain domestic high-risk sectors such as construction or waste, it is foreseen, however, to shift the obligation to pay VAT onto the person to whom the supply is made.
reprezentatywna liczba wynosi co najmniej 3 lub 5 %, w zależności od tego, która wartość jest większa, i obejmuje wszystkie porty lotnicze o wysokim stopniu ryzyka;
the representative number shall be at least 3 or 5 %, whichever is the higher, and all airports situated in a high risk origin;
W ramach działań w nurcie FET Proactive regularnie ogłaszane będą zaproszenia do składania wniosków dotyczących kilku innowacyjnych tematów o wysokim stopniu ryzyka i wysokim potencjale, finansowanych w stopniu umożliwiającym wybór kilku projektów.
FET Proactive will regularly open calls on several high-risk, high-potential innovative themes, funded at such a level that several projects can be selected.
To jest przykład działalności o bardzo wysokim stopniu ryzyka lecz potencjalnie o bardzo wysokim zysku jaką wykonujemy.
It's the kind of very high-risk, but potentially very high-return thing that we do.
Zalecenie 1: Należy tak postępować, aby handel ludźmi z "procederu o niskim stopniu ryzyka i wysokiej opłacalności dla przestępczości zorganizowanej" stał się procederem o wysokim stopniu ryzyka i niskiej opłacalności.
Recommendation 1: Human trafficking should be converted from a 'low risk - high reward enterprise for organised crime' into a high risk - low reward one.
Czy prezydencja Rady nie uważa, że należałoby dokonać przeglądu przepisów w zakresie projektowania (przede wszystkim w odniesieniu do oceny oddziaływania na środowisko), utrzymania i eksploatacji zakładów o wysokim stopniu ryzyka dla środowiska, jednocześnie je zaostrzając?
Does not the Presidency consider that the legal provisions on the planning (particularly in connection with environmental impact assessments), maintenance and operation of installations which pose serious environmental risks should be reviewed and made more stringent?
Dostęp do kapitału inwestycyjnego o wysokim stopniu ryzyka odgrywa tu bardzo istotną rolę.
Access to venture capital is vital here.
zaleca zmianę zakresu uprawnień EBI, aby pozwolić na finansowanie okołorynkowych badań i innowacji o wysokim stopniu ryzyka; w związku z tym zwraca się do Komisji o rozszerzenie pomyślnego mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka (RSFF) proponowanego przez EBI za pomocą:
Recommends a change of the EIB mandate to allow for financing of risk-intensive close-to-the-market research and innovation; in this light, urges the Commission to expand the EIB's successful Risk Sharing Finance Facility (RSFF) by:
a) przetworzone produkty uzyskane z materiałów o niskim stopniu ryzyka oraz z materiałów o wysokim stopniu ryzyka muszą spełniać wymogi załącznika I rozdział 6 do dyrektywy 92/118/EWG [15];
(a) processed products obtained from low-risk or high-risk materials must satisfy the requirements of Chapter 6 of Annex I to Directive 92/118/EEC (15)();
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16. Pasujących: 16. Czas odpowiedzi: 34 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo