Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wysokość" na angielski

Wyszukaj wysokość w: Definicja Synonimy

Sugestie

Chciałbym żeby miały taką samą wysokość.
I would like them to be of a uniform height.
By utrzymać wysokość potrzebna jest termika.
To maintain our height, we need to find a thermal.
wysokość kosztów składowania ponoszonych przez agencję interwencyjną.
specify the amount of the storage costs to be borne by the intervention agency.
Minimalna wysokość każdego z limitów wynosi jeden milion euro.
The minimum amount of any of the limits shall be EUR 1 million.
Proszę utrzymać przez chwilę tę wysokość.
If you can keep us at this altitude a little while longer.
Lewa ręka kontroluje kierunek, prawa wysokość.
Your left hand controls direction, right does the altitude.
Maksymalna wysokość pojazdu, który może przejechać pod innym obiektem.
The maximum height of a vehicle which can pass under another object.
Określić powierzchnię lub wysokość otrzymanego piku waniliny.
Determine the area or height of the vanillin peak obtained.
Początkowa wysokość metacentryczna nie może być mniejsza niż 0,15 m.
The initial transverse metacentric height shall not be less than 0,15 metres.
Po około godzinie rozpuszczalnik osiągnie wysokość 18 cm.
After about an hour the solvent will reach a height of 18 cm.
Ustaw nową wysokość obrazu w pikselach.
Set here the new image height in pixels.
Dla instytucji niemieckich należy podać tylko wysokość brutto zasiłku edukacyjnego.
For German institutions only indicate the gross amount of the education allowance.
Panie Spock, wysokość się stabilizuje.
Commander, power online. Mr. Spock, altitude stabilizing.
Trzeba osiągnąć wysokość stu osiemdziesięciu kilometrów.
You'll need to reach an altitude exceeding 180km.
Musimy ustabilizować wysokość i lecimy do najbliższego portu.
We need a block of altitude to work the problem and a heading to the nearest airport.
Panie i panowie, osiągnęliśmy wysokość 75 stóp.
Ladies and gentlemen, we've reached an altitude of 75 feet.
Maksymalną wysokość takiego dodatku ustala dyrektor na początku każdego roku kalendarzowego.
The maximum amount of such allowance shall be set by the Director at the beginning of each calendar year.
Wasza wysokość, Hunowie przekroczyli naszą północną granicę.
Your Majesty, the Huns have crossed our northern border.
I jego wysokość zachłysnęła się młodą żoną.
And his highness took a fancy to the young wife.
Jej wysokość opuściła świat żywych bez zaznania słodyczy miłości.
Her highness left the living without ever experiencing the sweetness of love.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 9607. Pasujących: 9607. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo