Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wyspy kanaryjskie" na angielski

Wyszukaj wyspy kanaryjskie w: Definicja Synonimy
Canary Islands
Canaries
Wyspy Kanaryjskie i kraje AKP są głównymi producentami bananów.
The Canary Islands and the ACP countries are major banana producers.
Jednym z przykładów są Wyspy Kanaryjskie i ludzie je zamieszkujący.
One example is the Canary Islands and the people who live there.
Naszych dziewięć najbardziej oddalonych regionów (Azory, Wyspy Kanaryjskie, Gwadelupa, Gujana Francuska, Madera, Martynika, Réunion, Saint Barthélemy i Saint Martin) to faktyczne aktywa Unii Europejskiej.
Our nine outermost regions (the Azores, the Canaries, Guadeloupe, French Guiana, Madeira, Martinique, Réunion, Saint Barthélemy and Saint Martin) are a real asset for the European Union.
Jestem pewien, że nikt nie może kwestionować prawodawstwa tej jakości i że muszą je doceniać wszyscy obywatele Europy, w tym obywatele takich odległych regionów, jak Azory, Madera, Wyspy Kanaryjskie i francuskie departamenty zamorskie.
I am sure that legislation of this quality cannot be called into question by anyone and must be appreciated by all European citizens, including in outlying regions such as the Azores, Madeira, the Canaries and the French overseas departments.
Nawałnica ta odizolowała też niektóre regiony Hiszpanii, zwłaszcza Wyspy Kanaryjskie i Andaluzję.
This storm also isolated several regions in Spain, particularly in the Canary Islands and Andalusia.
W ciągu trzech lat na Wyspy Kanaryjskie przybyło 48305 imigrantów.
In three years 48305 immigrants arrived in the Canary Islands.
Wyspy Kanaryjskie są jednym z najbardziej oddalonych regionów Unii Europejskiej i charakteryzują się izolacją geograficzną i gospodarczą.
The Canary Islands are one of the European Union's outermost regions and are characterised by their geographical and economic isolation.
Od roku 1991 Unia Europejska zawiesiła, częściowo lub całkowicie, cła wspólnej taryfy celnej na liczne produkty importowane na Wyspy Kanaryjskie.
Since 1991, the European Union has suspended, partially or in full, the common customs tariff duties on imports into the Canary Islands of a number of products.
Osoby te powinny odwiedzić Wyspy Kanaryjskie i zobaczyć jak przebiegają operacje portowe przed zgłoszeniem pochopnych poprawek.
They should visit the Canary Islands and see how the port operations run before tabling hasty amendments.
Sprawozdanie zamierza zawiesić wspólną taryfę celną od przywozu pewnych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie w latach 2007-2013.
The report advocates lifting the common customs tariff on the import of certain fisheries products to the Canary Islands for the years 2007-2013.
I zostawił nas... i wyjechał na Wyspy Kanaryjskie.
And he left us And went to canary islands.
Teraz jednak handlarze narkotykami, bronią i ludźmi omijają Maroko i docierają do Unii Europejskiej przez Mauretanię i Wyspy Kanaryjskie.
However, drug, arms and human traffickers are now bypassing Morocco by going through Mauritania and the Canary Islands to reach the European Union.
Nowe połączenia obejmujące Baleary i Wyspy Kanaryjskie (ES)
New connections in the Balearic and Canary Islands (ES)
Wobec powyższego oraz w wyniku konsultacji z zainteresowanymi stronami i złożenia przez władze hiszpańskie formalnego wniosku należy uzgodnić otwarcie dwóch bezcłowych kontyngentów taryfowych dotyczących przywozu pewnych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie w latach 2007-2013.
Consequently, following the consultations with the stakeholders and the formal request introduced by the Spanish authorities, it should be agreed to open two duty-free tariff quotas on imports of certain fishery products into the Canary Islands for the period 2007-2013.
Hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie tylko w tym roku przyjęły 10.000 migrantów, a jest to liczba dwa razy większa w porównaniu z danymi za 2005 r.
Spain's Canary Islands have received 10.000 migrants this year alone that is double the number for 2005.
Wyspy Kanaryjskie, Ceuta i Melilla: Hiszpania,
Canary Islands, Ceuta and Melilla: Spain
Na przykład w zeszłym roku dzięki wspólnym operacjom liczba nielegalnych imigrantów przybywających na Wyspy Kanaryjskie zmniejszyła się o 61%.
Last year, for example, joint operations reduced the numbers of illegal immigrants arriving in the Canary Islands by 61%.
Głosuję za przyjęciem sprawozdania Pana Posła Galeote Quecedo Gerardo w sprawie wniosku dotyczącego autonomicznych, wspólnotowych kontyngentów taryfowych na import (przywóz) niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie.
I voted in favour of the report by Mr Galeote Quecedo on a proposal for a Council regulation opening and providing for the administration of autonomous Community tariff quotas on imports of certain fisheries products into the Canary Islands.
Wyspy Kanaryjskie (Instituto Tecnológico de Canarias, 3,7 mln EUR)
Canary Islands (Instituto Tecnológico de Canarias, EUR 3,7 million)
Komisja przyjmuje w drodze aktu wykonawczego środki konieczne do stosowania ust. 1, w szczególności zasady zwalniania z przywozowych należności celnych z tytułu przywozu tytoniu na Wyspy Kanaryjskie.
The Commission shall adopt by means of an implementing act the measures necessary to implement paragraph 1 and more specifically the measures for introducing the exemption from import duties in respect of tobacco in the Canary Islands.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 141. Pasujących: 141. Czas odpowiedzi: 127 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo