Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wyspy owcze" na angielski

Wyszukaj wyspy owcze w: Definicja Synonimy
Faeroe Islands
Faroe Islands
Faroes
EU-Faroes
EC/Denmark-Faeroe Islands
Wyspy Owcze poinformują Komisję o ukończeniu budowy centrum.
Once the agreed facility is constructed, the Faeroe Islands shall inform the Commission.
PRG Export Limited, Gota, Wyspy Owcze
PRG Export Limited, Gota, Faeroe Islands.
TAC uzgodniony przez WE, Norwegię i Wyspy Owcze dla strefy północnej.
TAC agreed by the EC, Norway and Faroe Islands for the northern area.
TAC uzgodniony przez Unię, Wyspy Owcze, Norwegię i Islandię. ;
TAC agreed by the Union, Faroe Islands, Norway and Iceland.';
UE i Wyspy Owcze zakończyły negocjacje w sprawie zawarcia umowy przewidującej współpracę naukowo-techniczną, którą parafowano w dniu 13 lipca 2009 r.
The EU and the Faroes have concluded their negotiations on establishing a scientific and technological cooperation agreement, which was initialled on 13 July 2009.
W przeciwieństwie do Danii, Wyspy Owcze nie są członkiem Unii Europejskiej i nie należą do unii celnej.
Unlike Denmark, the Faroes are not a member of the European Union and do not form part of the customs union.
P/F Bakkafrost, Glyvrar, Wyspy Owcze.
P/F Bakkafrost, Glyvrar, Faeroe Islands.
P/F Vestsalmon, Kollafjřrdur, Wyspy Owcze.
P/F Vestsalmon, Kollafjrdur, Faeroe Islands.
Havsbrun Ltd, Fuglafjordur, Wyspy Owcze.
Havsbrun Ltd, Fuglafjordur, Faeroe Islands.
Wyspy Owcze w odniesieniu do portu lotniczego Vagar
Faroe Islands, in regard to Vagar airport
Pomimo podjęcia środków zapobiegawczych przez Wyspy Owcze, pojawiły się kolejne przypadki ISA, o czym Komisja została poinformowana przez to państwo w 2004 r.
Despite the control measures undertaken by the Faroe Islands, further outbreaks of ISA occurred and were notified by that State to the Commission in 2004.
Stowarzyszenie Hodowli Ryb na Wyspach Owczych, Tórshavn, Wyspy Owcze.
The Faeroe Fish Farming Association, Tórshavn, The Faeroe Islands.
Andorra, Ceuta i Melilla, Gibraltar, Wyspy Owcze, Islandia, Liechtenstein, Malta, Norwegia, San Marino, Państwo Watykan.
Andorra, Ceuta and Melilla, Gibraltar, Faeroe Islands, Iceland, Liechtenstein, Malta, Norway, San Marino, Vatican City.
Wyspy Owcze (14)H,
P/F Navir, Argir, Wyspy Owcze,
P/F Navir, Argir, Faeroe Islands,
Komisja potwierdziła, że porty lotnicze: Vagar (Wyspy Owcze) oraz Kangerlussuaq (Grenlandia) spełniają kryteria określone w części E załącznika do rozporządzenia (WE) nr 272/2009.
The Commission has verified that Vagar airport in Faroe Islands and Kangerlussuaq airport in Greenland fulfil the criteria set out in Part E of the Annex to Regulation (EC) No 272/2009.
Ponadto żadne potwierdzone dowody naukowe nie wskazują na to, że Wyspy Owcze powinny być uprawnione do wyższego udziału w połowach śledzia atlantycko-skandynawskiego; zatem właściwe byłoby zmniejszenie ich połowów zgodnie z zaleceniem ICES na 2013 r.
Furthermore, there is no conclusive scientific evidence pointing to a higher share in the Atlanto-Scandian herring fishery to which the Faeroe Islands would be entitled; therefore, a reduction of their catches as recommended by the ICES for 2013 would have been appropriate.
Wielce godny ubolewania jest fakt, że - raz jeszcze - Islandia i Wyspy Owcze znacznie podwyższyły swe proponowane na rok 2011 limity połowowe dla makreli, narażając zasoby rybne oraz rentowność naszego sektora połowów pelagicznych.
It is very regrettable that, yet again, Iceland and the Faroe Islands have massively inflated their proposed catches of mackerel in 2011, endangering the stock and endangering the viability of our pelagic fishing industry.
Wyspy Owcze wdrażają dyrektywę Rady 82/894/EWG [3] i biorą udział w Systemie Zgłaszania Chorób Zwierząt (ADNS). Praktyczne postanowienia dotyczące udziału Wysp Owczych są ustalane między urzędnikami Komisji i Wysp Owczych.
The Faroe Islands shall implement Council Directive 82/894/EEC [3] and they shall take part in the Animal Disease Notification System (ADNS). The practical arrangements for the participation of the Faroe Islands shall be settled between Commission and Faroe Islands officials.
Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria, Wyspy Owcze, Andora, Gibraltar, Państwo Watykan, Turcja, Albania, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.
Iceland, Norway, Liechtenstein, Switzerland, Faeroe Islands, Andorra, Gibraltar, Vatican City, Turkey, Albania, Ukraine, Belarus, Moldova, Russia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Former Yugoslav Republic of Macedonia.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 87. Pasujących: 87. Czas odpowiedzi: 119 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo