Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wystarczająco dużo czasu" na angielski

Wyszukaj wystarczająco dużo czasu w: Definicja Synonimy
sufficient time
ample time
long enough
enough time
plenty of time
time enough
adequate time
Mamy wystarczająco dużo czasu na przygotowanie obrony.
We have sufficient time to prepare our defences.
Przede wszystkim Komisja będzie miała dzięki temu wystarczająco dużo czasu na przedstawienie pewnej oceny jakości projektów Parlamentu.
First of all, it would allow sufficient time for the Commission to give some quality feedback on Parliament's projects.
Dałem wam już wystarczająco dużo czasu na odzyskanie go.
I have already given you ample time to recover it.
Ma wystarczająco dużo czasu, aby jeszcze odmówić.
There is ample time for him to send his regrets.
Miałeś wystarczająco dużo czasu na przyjrzenie się towarowi.
Well, you've had long enough to look over the merchandise.
Udajmy, że minęło już wystarczająco dużo czasu.
Pretend time's been going on long enough.
Będziemy mieli na to w Izbie wystarczająco dużo czasu.
We will have sufficient time to do so in this House.
Jednocześnie państwa członkowskie powinny mieć wystarczająco dużo czasu na wykonanie niezbędnej pracy.
At the same time, Member States should have sufficient time to undertake the necessary work.
Środki te powinny zapewnić wszystkim zainteresowanym podmiotom gospodarczym, w tym hodowcom, wystarczająco dużo czasu na dostosowanie.
Those measures should allow all operators concerned, including growers, sufficient time to adapt.
To daje nam wystarczająco dużo czasu.
That gives us just long enough.
Producentom pojazdów należy pozostawić wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do wymagań technicznych niniejszego rozporządzenia.
Vehicle manufacturers should be allowed sufficient time to adapt to the technical requirements of this Regulation.
Zainteresowane strony otrzymują wystarczająco dużo czasu, aby umożliwić im rzetelną ocenę i przygotowanie wniosku.
Interested parties shall be given long enough to allow them to make a meaningful assessment and prepare their applications.
W następstwie wizyt weryfikacyjnych Komisja pozostawiła obu producentom eksportującym wystarczająco dużo czasu na przedstawienie dowodów w sprawie ostatecznego przeznaczenia.
Following the verification visits, the Commission gave ample time to both exporting producers to present evidence of the final destination.
Nawet małpa przepisze biblię, jeśli dostanie wystarczająco dużo czasu.
A monkey will type out the Bible if you leave it long enough.
Ale dam wam wystarczająco dużo czasu.
But I'll give you guys a nice, long head start.
Urzędowi należy dać wystarczająco dużo czasu na przygotowanie konkluzji.
The Authority needs to be given enough time to prepare its conclusion.
Nastał świt, a zmarnowaliśmy już wystarczająco dużo czasu.
It's getting light, and we've wasted too much time already.
Poświęciłaś wystarczająco dużo czasu sprawom Hanny Gregson.
You've expended enough time and effort on Hannah Gregson.
W porządku, myslę, że mieliśmy już wystarczająco dużo czasu.
All right, then, I think we've had enough time. I take it you lot have reached a conclusion.
To wystarczająco dużo czasu, żeby się uwolnić od niezbyt świeżego uczucia.
It's enough time to get rid of that not-so-fresh feeling.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 429. Pasujących: 429. Czas odpowiedzi: 157 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo