Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wziąć udział" na angielski

Wyszukaj wziąć udział w: Definicja Synonimy
take part
participate
attend
join
enter
partake
be part
be involved

Sugestie

Chcę wziąć udział w twoim projekcie.
I want to take part in your project.
On chce wziąć udział w konkurencji tanecznej.
He wants to take part in a dance competition.
Moje rozkazy kazały mi się tu zgłosić i wziąć udział w ceremonii.
My orders said report here and participate in the ceremony.
Możecie wziąć udział w szczycie G20 i reprezentować tam Europę.
You can participate in the G20 summit and represent Europe at the summit.
W spotkaniu informacyjnym może wziąć udział przedstawiciel państwa bandery.
A representative of the vessel's flag State may attend this information meeting.
Aby być sportowcem, musisz wziąć udział w walce.
To be a sportsman, you must attend a match.
Chcę wziąć udział w pokojowej odnowie.
I want to take part in a peaceful renewal.
To naprawdę nie jest łatwe, by wziąć udział w meczu.
It really makes you uneasy to attend the match.
To jest wyzwanie, by wziąć udział w meczach.
It is a challenge to attend matches.
Nasi iraccy przyjaciele muszą wziąć udział w tych poszukiwaniach, więc...
Our Iraqi counterparts have to take part in the search so...
Podaj mi źródło, i pozwolimy wam wziąć udział.
Give me the source and we'll let you take part.
Muszę wziąć udział w podpisaniu traktatu.
I must attend the treaty signing.
Chciałem wziąć udział w swoim pogrzebie.
I wanted to attend my own funeral.
Naturalnie w analizie takiej muszą wziąć udział wszystkie państwa członkowskie.
Obviously, all Member States need to take part in such an analysis.
Oprócz tych uczuć musimy oczywiście wziąć udział w działaniach ratowniczych, ponieważ moim zdaniem sytuacja w Japonii jest daleka od stabilizacji.
Beyond that feeling, we must of course participate in the rescue effort because the situation is, I believe, far from being stabilised in Japan.
Jeśli major Varro postanowi wziąć udział w tej misji, piechota zaakceptuje jego służbę.
If Major Varro chooses to participate in this mission, the Mobile Infantry will accept his service.
Zgadzam się rzecz jasna z tymi, którzy stwierdzili, że w tej walce muszą również wziąć udział mężczyźni.
I do, of course, agree with those who have said that this is a fight in which men, too, must participate.
Doboru państw mogących wziąć udział w projekcie dokonano na podstawie kilku kryteriów.
States selected to attend have been chosen in accordance with several criteria.
Po raz pierwszy 375 milionów osób z wszystkich 27 państw członkowskich będzie mogło wziąć udział w wyborach europejskich.
For the first time 375 million people from all 27 Member States will be able to take part in the European elections together.
W inicjatywie obywatelskiej może wziąć udział każdy obywatel Unii uprawniony do głosowania zgodnie z ustawodawstwem jego własnego państwa członkowskiego.
Every citizen of the Union who has the right to vote in accordance with the legislation of his/her own Member State may participate in a citizens' initiative.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 825. Pasujących: 825. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo