Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wzięcia pod uwagę" na angielski

Wyszukaj wzięcia pod uwagę w: Definicja Synonimy
take account
take into account
take into consideration
taking into consideration
taken into account
taking account
taken into consideration
Komisja zdaje sobie sprawę z konieczności wzięcia pod uwagę innych kategorii pojazdów, takich jak autobusy miejskie.
However, the Commission is aware of the need to take account of other categories of vehicles, such as urban buses.
W razie konieczności wzięcia pod uwagę nadzwyczajnych okoliczności, trzyletni okres może zostać przekroczony.
The three-year period may be exceeded in order to take account of special circumstances.
Następnie taki argument prowadzi do wzięcia pod uwagę poszczególnych sytuacji indywidualnych z punktu widzenia faktycznego i prawnego i ponadto sytuacji hipotetycznych.
Secondly, such an argument means having to take into account individual situations which are factually and legally distinct and, what is more, hypothetical.
uzasadnienie odmowy wzięcia pod uwagę wniosku o ocenę dostarczane jest na piśmie;
the grounds for a refusal to take into account a request for assessment are provided in writing;
wzywa Komisję do wzięcia pod uwagę dalszej rozbudowy istniejącej już europejskiej strony internetowej dotyczącej dawstwa narządów
Calls on the Commission to take into consideration the further development and expansion of the existing European web page on organ donation
Z tego samego powodu Państwa Członkowskie będące sprawozdawcami powinny zostać zobowiązane, wyłącznie na podstawie określonych warunków, do wzięcia pod uwagę przedstawionych informacji.
For the same reason, Rapporteur Member States should be obliged to take into consideration information submitted after acceptance of the dossier only under specified conditions.
Najświeższe wiadomości skłoniły nas do zgłoszenia pięciu poprawek w celu wzięcia pod uwagę ostatnich zmian.
The most recent news has led us to table five amendments to take account of recent developments.
Dokonano zmian w obliczeniach, w celu wzięcia pod uwagę tych transakcji.
The calculations were amended in order to take account of these sales.
Jeżeli to konieczne, Komisja zaproponuje zmiany do załącznika Ö I Õ w celu wzięcia pod uwagę rozwoju technologicznego w dziedzinie objętej niniejszym rozporządzeniem.
As and when necessary, the Commission shall propose amendments to Annex Ö I Õ to take account of technological developments in the field covered by this Regulation.
W celu wzięcia pod uwagę wszelkich niedokładności instrumentów pomiarowych wyniki, zgodnie z ppkt 4.3. zostają pomniejszone o 1 dB(A).
In order to take account of any measuring instrument inaccuracies, the results according to section 4.3. shall be reduced by 1 dB(A).
W tych okolicznościach stwierdzono, że żadne dostosowanie ceny nie nakazuje wzięcia pod uwagę rzekomych różnic fizycznych lub jakościowych.
In these circumstances, it is concluded that no price adjustment is warranted to take account of alleged physical and/or qualitative differences.
Porozumienie EOG powinno zatem zostać zmienione w celu wzięcia pod uwagę rozporządzenia (WE) nr 765/2008.
The EEA Agreement should therefore be amended to take account of Regulation (EC) No 765/2008.
Należy dostosować niniejsze przepisy wykonawcze, jeżeli zajdzie konieczność wzięcia pod uwagę nowych okoliczności, w szczególności w odniesieniu do ich wpływu na rynek wewnętrzny i na podmioty działające na rynku spożywczym i paszowym.
These implementing rules should be adapted if this becomes necessary to take account of new developments in particular as regards their impact on the internal market and on food and feed operators.
zachęca Komisję i państwa członkowskie do wzięcia pod uwagę możliwości utworzenia programów wsparcia dla studentów o szczególnych potrzebach fizycznych;
Invites the Commission and the Member States to take into consideration the possibility of creating supporting programmes for students with special physical needs;
Ten projekt sprawozdania uwzględnia zamiar wzięcia pod uwagę niektórych obaw państw członkowskich w celu osiągnięcia porozumienia w pierwszym czytaniu, jak również podjęcia zobowiązania do ochrony interesów osób korzystających z międzynarodowej ochrony przed i po uzyskaniu statusu rezydenta.
This draft report reflects the wish to take into account some of the concerns of Member States, with the aim of reaching a first-reading agreement, as well as a commitment to protecting the interests of beneficiaries of international protection before and after acquiring long-term residence status.
Sprawozdawca świadom jest potrzeby zachowania ekonomicznej rentowności operatorów i wzięcia pod uwagę specyfiki przemysłu autobusowego i autokarowego, na który w dużej mierze składają się mali i średni operatorzy.
Your rapporteur is aware of the need to preserve the economic viability of the operators and to take into account the specificities of the bus and coach industry, which consists largely of small and medium-sized operators.
Państwa członkowskie zostały poproszone o zgłaszanie swoich opinii odnośnie do wytycznych zawartych w niniejszym zaleceniu, w celu wzięcia pod uwagę ich różnych krajowych zwyczajów i preferencji w tym zakresie.
The Member States have been consulted on the guidelines set out in this Recommendation, in order to take account of their different national practices and preferences in this area.
Jestem przekonana, że zwracając uwagę na regionalny charakter EFRR przypominamy o konieczności wzięcia pod uwagę przy wdrażaniu polityki regionalnej szczególnych cech regionów.
I believe that by calling attention to the regional character of the ERDF, we are reaffirming the need to take into account the specific features of the regions in the implementation of regional policy.
Dostosowania do norm jakości, w celu wzięcia pod uwagę wymagań handlowych w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu, są określane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 14.
Adjustments to quality standards to take account of the requirements of production and marketing techniques shall be decided in accordance with the procedure laid down in Article 14.
Państwa Członkowskie mogą ustalić minimalną wielkość poletka i gęstość obsadzenia drzewami na poziomie wyższym od tych ustanowionych w ust. 3, na podstawie obiektywnych kryteriów i w celu wzięcia pod uwagę cech szczególnych dla danych obszarów i produkcji.
Member States may fix the minimum plot size and tree density at a higher level than those laid down in paragraph 3 according to objective criteria and in order to take into account the specific characteristic of the areas and productions concerned.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 143. Pasujących: 143. Czas odpowiedzi: 93 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo