Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wzięcia udziału w" na angielski

Wyszukaj wzięcia udziału w w: Definicja Synonimy
take part in
participate in
tender for
attend
Ambasador Kosh odmówił wzięcia udziału w posiedzeniu.
Ambassador Kosh has declined to take part in this.
W powyższym przypadku mogą być upoważnieni do wzięcia udziału w obradach Rady.
They may in this case be authorised to take part in Council debates.
Turcja wyraziła wolę wzięcia udziału w niektórych programach wspólnotowych.
Turkey has expressed the wish to participate in a number of Community programmes.
Ale tego dnia, jedna z przyjaciółek właścicielki odmówiła wzięcia udziału w tym rytuale.
But on this day, one of the owner's friends refused to participate in the ritual.
Niniejszym zaproszenie do wzięcia udziału w przydziale pozwoleń na wywóz A3 zostało otwarte.
An invitation to tender for the allocation of A3 export licences is hereby opened.
Zachęcaliśmy również te państwa do wzięcia udziału w grupie eksperckiej EUWT, która została utworzona przy Komitecie Regionów.
We have also encouraged them to participate in the EGGC expert group which was set up by the Committee of the Regions.
Straciłaś okazję wzięcia udziału w tej sprawie.
You've just blown your chance to participate in this case.
Spodziewał się usłyszeć rozkaz wzięcia udziału w jakimś spektakularnym, ostatnim akcie hitlerowskiego oporu.
He'd been expecting to be told to take part in some dramatic last act of resistance.
FDA ma możliwość wzięcia udziału w kontroli.
The FDA shall have the option to participate in the inspection.
Domagałaś się też wzięcia udziału w konferencji, która rozpocznie się za kilka dni.
You're also required to participate in the debriefing which could take several days.
Wysoki Sędzio, nie mogę zająć się sprawą jeśli pan Fiske odmawia wzięcia udziału w odkrywczym procesie.
Your Honor, I cannot make a case if Mr. Fiske refuses to participate in the discovery process.
Próbujemy więc dostarczyć analizę i zapraszamy między innymi posłów do PE i członków Rady do wzięcia udziału w debacie.
Instead, we are trying to provide an analysis and invite the Members of Parliament and the Council, among others, to take part in the debate.
Niemniej jednak procedura zawarta w pierwotnej decyzji może zostać zachowana: urzędnicy i inni pracownicy UE lub państw członkowskich mogą być wyznaczani przez zwierzchników do wzięcia udziału w jej pracach.
However, a procedure contained in the original decision could be maintained: officials and other servants of the EU or Member States can be designated by their hierarchy to take part in the proceedings.
Kwestią, którą w tej chwili wszyscy omawiamy, jest przekonanie większej liczby państw członkowskich do wzięcia udziału w przedmiotowym programie.
Madam President, Commissioner, what we all discussed on this subject was that we simply must convince more Member States to take part in this programme.
W komunikacie tym rozważa się ewentualne umożliwienie państwom EPS wzięcia udziału w wybranych programach i agencjach wspólnotowych, aby wspierać reformy, modernizację i okresy przejściowe.
This communication envisages the possibility for the ENP countries to participate in selected Community programmes and agencies as a measure to promote reform, modernisation and transition.
wizyty posłów do parlamentów krajowych w Parlamencie Europejskim w celu wzięcia udziału w posiedzeniach odpowiednich wyspecjalizowanych komisji;
visits by members of national parliaments to the European Parliament in order to take part in meetings of corresponding specialised committees;
W tym wypadku współprzewodniczący ww. podkomitetu jest zaproszony do wzięcia udziału w posiedzeniu.
In this case, the Co-Chairmen of the said Subcommittee shall be invited to take part in the meeting.
Wręcz przeciwnie, dowodzą one, że BNFL nie byłaby gotowa do wzięcia udziału w planach BE, gdyby inni wierzyciele nie zadeklarowali podobnych wkładów.
On the contrary they would show that BNFL was not ready to participate in BE's plans without other creditors bringing similar contributions.
Rada Doradcza wyznacza jednego ze swoich członków do wzięcia udziału w obradach Zarządu bez prawa głosu.
The Advisory Board shall appoint one of its members to take part in the deliberations of the Administrative Board without the right to vote.
Forum emerytalne może zaprosić jakąkolwiek osobę posiadającą szczególne kompetencje w kwestii włączonej do porządku dziennego do wzięcia udziału w obradach w charakterze eksperta.
The pensions forum may invite any person with particular competence in respect of an item included on the agenda to take part in its deliberations as an expert.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 279. Pasujących: 279. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo