Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wzrosnąć" na angielski

Moce twojego brata mogą wzrosnąć tysiąckrotnie.
Your brother's powers could increase a thousandfold.
Aby wykarmić 9 miliardów ludzi, produkcja rolna musi wzrosnąć o 60-70 %.
In order to feed 9 billion people better, agricultural production needs to increase by 60-70%.
Proszę wzrosnąć do śpiewania hymnu narodowego.
Please rise for the singing of the national anthem.
W dalszej perspektywie wartość pomocy ma wzrosnąć do 9,9 miliarda dolarów.
In the longer term, the value of their aid is to rise to USD 9.9 billion.
Chociaż dobre rzeczy mogą wzrosnąć na niepewnej ziemi.
Although good things can grow in questionable ground.
Już teraz połowę naszej energii importujemy spoza UE, a ta zależność ma jeszcze wzrosnąć.
Even now we import half of our energy from outside the EU and dependence on imports is predicted to grow.
W perspektywie średnioterminowej popyt na produkty przemysłu unijnego może znowu wzrosnąć.
In the medium term, demand on the Union industry may increase again.
Ze sprawozdań Komisji wynika, że w przyszłym roku liczba ta może wzrosnąć do siedmiu milionów.
According to reports from the Commission, this figure could increase to seven million over the course of the next year.
Same władze mówią o 2500 ciałach, a ich liczba może wzrosnąć do 50000.
The authorities themselves are talking about 2500 bodies, and this may rise to up to 50000.
Rozpoznawalność oznakowania ekologicznego może wzrosnąć dzięki przejrzystości, widoczności i dostępności informacji na przyjaznym dla użytkownika portalu internetowym.
Recognition of the Ecolabel can increase by means of transparency, visibility and availability of information in a user-friendly web-portal.
Po sześciu miesiącach zarobki mogą wzrosnąć.
After siX months, Salary may increase.
Piractwo powoduje straty rzędu 13-16 miliardów dolarów rocznie, a suma ta może w najbliższych latach znacząco wzrosnąć.
Piracy leads to losses of the order of USD 13-16 billion each year, and this figure is likely to increase significantly over the next few years.
Ponadto w sytuacji gdy kary są łagodniejsze wzrosnąć może częstotliwość ataków.
Furthermore, attacks might increase in frequency when the punishment is milder.
Produkcja naszej firmy Musi wzrosnąć nie ważne jakimi kosztami.
Our company's production should increase at all costs.
W związku z tym węgierska moc wytwórcza energii elektrycznej powinna wzrosnąć z 8000 MW do około 10500 MW.
Accordingly, Hungarian electricity generation capacity should increase from 8000 MW to approximately 10500 MW.
Wskaźniki recyklingu będą musiały wzrosnąć do 80%, dla niektórych kategorii sprzętów.
Recycling rates will need to rise to 80% for some categories of goods.
Ich liczba mogłaby wzrosnąć wraz z dalszą zmianą właściwości produktu.
This number might increase with further developments of the product characteristics.
Dlatego ta fuzja jest istotna, jeśli chcemy wzrosnąć jako spółka.
And that is why this merger is essential, if we want to grow as a company.
Jedno jest pewne, teraz tempo gry powinno znacznie wzrosnąć.
One thing's for sure, this will increase the tempo of the game.
W przypadku uchylenia środków zainteresowanie to może jeszcze bardziej wzrosnąć.
This interest will likely increase should the measure be repealed.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 495. Pasujących: 495. Czas odpowiedzi: 79 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo