Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wzrost" na angielski

Wyszukaj wzrost w: Definicja Synonimy

Sugestie

wzrost cen 1011
1005
203
Powolny, przewidywany wzrost to takie nudne.
'Cause slow, predictable growth is so boring.
Wierzę w amerykańskie wartości, takie jak nieograniczony wzrost.
I believe in good old American values, like unlimited growth.
Mamy określony wzrost w oddychaniu komórek A.
There's a definite increase in respiration of A cells.
Niewielki wzrost jest zgodny z programowaniem finansowym.
The slight increase is in line with the Financial Programming.
Nierozsądne oświadczenie rządu spowodowało wzrost cen.
The unwise statement by the government caused prices to rise again.
Oznacza to wzrost cen i niemożność rozwoju.
This means that prices rise and development becomes impossible.
Widać bardzo zdrowy wzrost w tych sektorach.
No, we are showing very healthy growth in these sectors.
Udało wam się przyśpieszyć wzrost kryształów.
It's a sort of accelerated crystal growth.
Należy zawsze podać ewentualny wpływ substancji czynnej na wzrost glonów.
Possible effects on algal growth of active substances must always be reported.
Nie możemy jednak równocześnie starać się pobudzać wzrost.
However, we cannot try and stimulate growth at the same time.
Tym samym wzrost cen surowców dotyczył wszystkich rodzajów biodiesla.
Accordingly, all types of biodiesel were affected by feedstock price increase.
Z drugiej strony przewiduje się wzrost liczby planowanych kontroli.
The number of planned inspections on the other hand is due to increase.
W przypadku jednego wskazanego projektu stwierdzono tylko nieznaczny wzrost mocy.
For one project listed, only an insignificant capacity increase was established.
Następnie oczekiwany jest jedynie stopniowy i umiarkowany wzrost.
Thereafter, only a gradual and modest increase is expected.
Ponadto wzrost ten pozwoli na złagodzenie obciążenia administracyjnego.
This increase will also help to reduce the administrative burden.
Ten wzrost cen spowodował obniżenie zdolności gospodarstw domowych do konsumpcji innych dóbr, co w perspektywie długoterminowej hamuje trwały wzrost.
This rise has led to a reduction in families' capacity to consume other goods, which, in the long term, curbs sustainable growth.
A więc wzrost: nie tylko wzrost inteligentny i sprawiedliwy, ale też wzrost zrównoważony.
Growth, not only smart growth and equitable growth, but also sustainable growth.
Wdrożenie przedmiotowego rozporządzenia może spowodować wzrost konkurencyjności MŚP.
The application of this regulation could see an increase in the competitiveness of SMEs.
Ostatni kryzys gospodarczy przyniósł wzrost bezrobocia.
The recent economic crisis has resulted in a rise in unemployment.
Podczas badania miał symetryczny wzrost odruchów.
On exam, he had a symmetrical increase in his reflexes.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 10944. Pasujących: 10944. Czas odpowiedzi: 79 ms.

wzrost cen 1011

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo