Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "złagodzić" na angielski

alleviate
ease
mitigate
relieve
cushion
assuage
soothe
lighten
soften the
reduce

Sugestie

56
Współpracując, możemy przynajmniej złagodzić problemy.
By working together, we can at least alleviate the difficulties.
Płatności na podstawie Ustawy pozwolą uprawnionym elektrowniom złagodzić ciężar ponoszonych kosztów.
Payments under the Act allow the entitled power plants to alleviate the burden of costs incurred.
Wierzę, że nacisk instytucji europejskich pomoże złagodzić represje wobec obywateli Białorusi.
I believe that pressure from European institutions will help ease the repression of Belarusian citizens.
Będzie to złagodzić łatwe polowanie DBalMax z gwarancją.
It will ease you to hunt the DBalMax easily with a guarantee.
Każdy wnioskodawca ustanawia przepisy pozwalające uniknąć negatywnych społecznych konsekwencji niewypłacalności lub je złagodzić.
Each applicant shall establish provisions to avoid or mitigate the negative social consequences of insolvency.
Jedyną drogą jest znalezienie rozwiązania politycznego, jednocześnie próbując złagodzić cierpienie w największym możliwym stopniu.
The only course is to try to come up with political solutions, while at the same time trying to mitigate the suffering as much as we can.
Proponowana pomoc pozwoli Mołdowie złagodzić trudności finansowe podczas realizacji programu gospodarczego.
The proposed assistance will help Moldova alleviate the financial constraints on the implementation of its economic programme.
Działania te nie były jednak wystarczające, aby złagodzić presję rynkową.
These measures, however, have not been sufficient to alleviate market pressure.
Jednocześnie może to także złagodzić brak równowagi na rynku mleczarskim.
At the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
Przyniosłem małe Conieco aby złagodzić napięcie.
I bring a little something to ease the tension.
Tylko ty możesz złagodzić mój ból.
You are the only person who can ease my pain right now.
Cóż... najpierw muszę złagodzić nastroje wśród wspólnoty.
Well... I must first ease concerns among the fellowship.
Nie potrzebujesz ponad uncji, żeby złagodzić mdłości.
You don't need over an ounce to alleviate nausea.
Może znajdę sposób, by je złagodzić.
Perhaps I can find a way to alleviate them.
Potrzebowaliśmy dramatycznego momentu, żeby złagodzić napięcie.
I just thought we needed a dramatic moment to ease the tension.
Niedoskonałości rynku energii elektrycznej na Sardynii stanowią utrudnienie regionalne, które taryfa ma złagodzić.
The imperfections of the market for electricity in Sardinia constitute a regional handicap, which the tariff seeks to alleviate.
Oczywiście EIT nie wyeliminuje tych problemów, ale może do pewnego stopnia je złagodzić.
Of course, the EIT will not eliminate these problems, but it may to some extent ease them.
Krótko mówiąc, nie ma najmniejszego powodu, aby sankcje złagodzić.
In short, there is not the slightest reason to ease the sanctions.
W tym kontekście Komisja pracuje nad zorganizowaniem konferencji donatorów, która powinna pomóc złagodzić najbardziej palące problemy finansowe dotyczące Kosowa.
In this context the Commission is working on organising a Donors' Conference that should help alleviate the most pressing financial challenges concerning Kosovo.
Wprowadzono alternatywny limit ilościowy, aby złagodzić nieproporcjonalny wpływ takiego podejścia na mniejsze instytucje.
An alternative quantitative limit has been introduced to alleviate the disproportionate impact of such an approach on smaller institutions.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 693. Pasujących: 693. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo