Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: go złamać
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "złamać" na angielski

break
crack
snap
hack
violate
crush
breach
fracture
bend
unbreakable

Sugestie

Bo pomogłem Larsenowi złamać zabezpieczenia banku.
Because I helped Larsen break through the Mexican bank's security.
Próbowałem złamać łańcuchy 100 milionów ludzi.
I tried to break the chains of a hundred million people.
To coś dla Erica, spróbuje złamać szyfr.
It's with Eric... he's trying to crack the encryption.
Możesz złamać archiwum w dwa dni.
You can crack a file in two days.
Musiał być duży, żeby złamać kark przestępcy.
He must have been pretty big, to snap your assailant's neck.
Mógłbyś złamać mi kark w mgnieniu oka.
You could snap my neck in the blink of an eye.
Chcemy złamać Irgun jednym decydującym uderzeniem.
We intend to break the Irgun in one decisive stroke.
Musimy złamać połączenie między Cassie, a zaklęciem.
We have to break the connection between Cassie and the spell.
Nie możesz złamać ręki Tomowi Brady'emu.
You can't break Tom Brady's arm.
Możemy złamać resztę tego, jeśli rzucimy kamieniem.
We can break the rest of it if we throw a rock.
Kapitol zrobił wszystko by nas złamać.
The Capitol's done everything they can to break us.
Chciałbym złamać pieczęć na ten jeden.
I'd like to break the seal on this one.
Są używane jako forma tortury żeby złamać człowieka.
It's actually used as a form of torture to break people down.
Nie mogę powiedzieć jej rodzicom/i znów złamać im serca.
I can't tell her parents and break their hearts again.
Nie mogłam złamać siły woli człowieka.
I could not break the willpower of the human.
Staracie się złamać szyfr niemieckiej Enigmy.
You're trying to break the German Enigma machine.
Trzeba czasu, żeby złamać dzieciaka.
It takes time to break a kid down.
Nie przyjechałem by złamać komuś serce.
I didn't come here to break anyone's heart.
Zdecydowaliśmy się złamać go na pół.
So we decided to break it in half.
Może w bibliotece John próbował złamać szyfr.
Maybe John was trying to break a code at the library.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3122. Pasujących: 3122. Czas odpowiedzi: 92 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo