Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "złożyć skargę do" na angielski

Wyszukaj złożyć skargę do w: Definicja Synonimy
to complain to
file a complaint with
lodge a complaint with
submit a complaint to
lodge complaints with
Muszę złożyć skargę do pańskiego redaktora.
I must remember to complain to your editor.
Chcę złożyć skargę do pana Ducotel.
I wish to complain to Mr. Ducotel.
Konsumenci i przedsiębiorcy wciąż nie są świadomi istnienia alternatywnych mechanizmów dochodzenia roszczeń, a tylko niewielki procent obywateli wie, jak złożyć skargę do podmiotu ADR.
Consumers and traders are still not aware of the existing out-of-court redress mechanisms, with only a small percentage of citizens knowing how to file a complaint with an ADR entity.
Osoby prywatne, które uznają, że operator telekomunikacyjny albo operator sieci kablowej naruszył odnośne przepisy Communications Act lub Cable Act (Ustawy o łączności albo Ustawy o polityce łączności kablowej) może albo złożyć skargę do FKŁ, albo wystąpić z roszczeniem do federalnego sądu okręgowego.
Private persons who believe a telecommunications carrier or cable operator has violated the relevant provisions of the Communications Act or the Cable Act may either file a complaint with the FCC or take their claims to a federal district court.
Podmioty te mogą jedynie przekazać lub złożyć skargę do Komisji lub Parlamentu Europejskiego.
They can only report or lodge a complaint with the Commission or the European Parliament.
Może to być postrzegane jako bardziej korzystne dla tych obywateli, a dyskryminacyjne w stosunku do pracowników UE, którzy muszą złożyć skargę do właściwych organów, aby odzyskać należne wynagrodzenie.
This could be seen as more favourable and discriminatory for EU workers who are required to lodge a complaint with the relevant bodies to secure outstanding payment.
Setki idą złożyć skargę do Piłata.
Hundreds are heading to complain to Pilate.
Każda osoba zatrudniona w instytucji lub organie Wspólnoty może złożyć skargę do europejskiego inspektora ochrony danych, dotyczącą domniemanego naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia regulującego przetwarzanie danych osobowych, bez użycia oficjalnych dróg.
Any person employed with a Community institution or body may lodge a complaint with the European Data Protection Supervisor regarding an alleged breach of the provisions of this Regulation governing the processing of personal data, without acting through official channels.
W przypadku odmowy uczestnik będący wnioskodawcą ma prawo złożyć skargę do organu właściwego dla CDPW, który odmawia mu dostępu.
In the case of a refusal, the requesting party has the right to complain to the competent authority of the party that has refused access.
Osoba, której dotyczą dane, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych, jeżeli uważa, że jej prawa zostały naruszone w wyniku przetwarzania jej danych osobowych.
The data subject has a right to complain to the competent data protection authority if he or she considers that his or her rights have been infringed as a result of the processing of his or her personal data.
Każdy, kto uważa, że naruszono któreś z jego praw podstawowych, może złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Council of Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, France) ...
Anyone who considers that any of her or his fundamental rights have been violated may lodge a complaint with the Council of Europe's European Court of Human Rights (Council of Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, France).
W przypadku gdy uzyskana odpowiedź Państwa nie zadowoli, mogą Państwo albo skontaktować się z innym użytkownikiem systemu IMI uczestniczącym w wymianie informacji, albo złożyć skargę do urzędu ochrony danych właściwego dla jednego z użytkowników systemu IMI uczestniczących w wymianie informacji.
If you were not satisfied with the answer received, you may either contact another IMI user involved or lodge a complaint with the data protection authority of one of the IMI users involved in the request which will assist you at no charge.
Zamierzam złożyć skargę do sądu apelacyjnego.
I intend to take a writ to the appeals court.
Konsumenci mogą złożyć skargę do rzecznika nieodpłatnie.
Consumers may lodge complaints with the FOS free of charge.
Chcę złożyć skargę do sądu apelacyjnego.
I shall file a complaint with the appeal court.
Jeżeli odpowiedź spółki nie jest dla niego zadowalająca, może on złożyć skargę do rzecznika.
If he is not satisfied by the firm's response, he can bring the complaint before FOS.
Wiem, że będzie złożyć skargę do przełożonych na co mi to.
You know I'll be filling a complaint to your American superiors about you doing this to me.
Pójdę złożyć skargę do generała Musharrafa.
I'll go complain to General Musharraf.
Wnioskodawcy powinni móc złożyć skargę do systemu SOLVIT, wykorzystując publiczny interfejs połączony z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym, oddany im do dyspozycji przez Komisję.
Applicants should be able to submit their complaints to SOLVIT through a public interface linked to the Internal Market Information System, put at their disposal by the Commission.
W przypadku całkowitej lub częściowej odmowy, wnioskodawca może wszcząć postępowanie sądowe przeciwko instytucji w Sądzie Pierwszej Instancji lub złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na warunkach ustanowionych odpowiednio w art. 230 i 195 Traktatu WE.
In the event of a total or partial refusal, the applicant may bring proceedings before the Court of First Instance against the institution and/or make a complaint to the European Ombudsman, under the conditions laid down in Articles 230 and 195 of the EC Treaty, respectively.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 32. Pasujących: 32. Czas odpowiedzi: 75 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo